Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2007), 4/2:54-72
Telif Hakkı © 2007 Ankara Üniversitesi
Mak. # 20

Journal of Modern Turkish Studies (2007), 4/2:54-72
Copyright © 2007 Ankara University
Art. #
20

 

Şeyhülislâm Şairlerden Mekkî ve Divanı Üzerine

MUSTAFA ARSLAN
Ankara Üniversitesi (Ankara)


XVIII. yüzyıl âlim ve şairlerinden olan Mekkî çeşitli devlet görevlerinde bulunmuş, şeyhülislâmlık yapmış ve Divan tertip etmiştir. Divan’ını dönemin padişahına sunarak taltifini kazanmıştır. Divan’ında çeşitli nazım biçimleri ile yazılmış 107 şiir vardır. Kaside-i Bürde’ye Tevessül adıyla yazdığı şerh Türkçe şerhlerin en kapsamlısıdır. Onun din âlimliği yönünü yansıtan birçok risalesi vardır. Şiirlerinde Fuzulî, Nabî, Şeyh Gâlib gibi ünlü şairlerin, hikemî şiir tarzı ve sebk-i hindî gibi şiir akımlarının etkisi görülür. Çok güçlü bir şairlik yeteneği olmayan Mekkî şeyhülislâm şairler arasında yerini almıştır.ANAHTAR SÖZCÜKLER

Mekkî, Divan, şair, şeyhülislâm, şerh, Tevessül.


(Alındığı tarih: 25 Nisan 2007)
(Yayına kabul edildiği tarih: 30 Mayıs 2007)
E-yayın tarihi: 29 Haziran 2007

Yazışma:
Yazışma Adresi:
Mustafa Arslan, Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 06100 Sıhhiye - Ankara. Türkiye.
E-posta:marslan691969@mynet.com


A Sheikh al-islam poet: Mekkî and his Divan

SEYRAN GAYİPOV
Ankara University (Ankara)


ABSTRACT


Mekki is an Ottoman poet and scholar of XVIII. Century. He has been to various government services, worked as sheikh al-islam. He arranged a Divan. By offering the Divan to the sultan of the time, he gained his rewarding. In his Divan, there are 107 poems which are written with various forms of verse. The interpretation (Tevessül), he wrote for Kaside-i Bürde is one of the most comprehensive Turkish interpretations. He has lots of pamphlets which reflect his erudition of religion side. The influence of poetry movements like Hikemi and Sebk-i Hindi, of famous various poets like Fuzuli, Nabi, Şeyh Galib can be seen in his poems. Mekki hasn’t a very powerful talent of being a poet.


KEY WORDS
Mekki, Divan, poet, sheikh al-islam, interpretation, Tevessül.
(Received April 25 2007)
(Accepted May 30 2007)
(Published Online June 29 2007)

Correspondence:
Address for correspondence : Mustafa Arslan, Dr., Ankara University, Faculty of Letters, Department of Turkish Language and Literature 06100. Sihhiye - Ankara. TÜRKİYE
marslan691969@mynet.com

.


  Pencereyi Kapat

  Close Window