Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2007), 4/2:73-93
Telif Hakkı © 2007 Ankara Üniversitesi
Mak. # 21

Journal of Modern Turkish Studies (2007), 4/2:73-93
Copyright © 2007 Ankara University
Art. #
21

 

Refik Halit’ten Cumhuriyet Dönemi Hikâyecilerine (1919-1940) Kasaba Olgusu

TÜRKAN KODAL GÖZÜTOK
Pamukkale Üniversitesi (Denizli)


Refik Halit Karay, Anadolu’nun, Türk hikâyesinde işlenmeye başlaması ve yerleşmesi noktasında önemli katkıları olan bir yazardır. Edebiyat tarihçiliği açısından Meşrutiyet Dönemi (1911-1922) yazarları arasında değerlendirilen Refik Halit, Anadolu’daki sürgün hayatının izlerini taşıyan ve 1919’da yayınlanan Memleket Hikâyeleri adlı hikâye kitabıyla, edebiyatın Anadolu’ya açılmasına öncülük etmiştir. Bundan başka, Anadolu’nun hikâyelerde işlenişi açısından izlediği Maupassant gerçekçiliği, kendinden sonraki kuşak hikâyecileri (Cumhuriyet Dönemi) tarafından ideolojik bir yaklaşımla ele alınmıştır. Bu ideolojik yaklaşım, özellikle Anadolu kasabalarının ve kasaba hayatının verilişinde dikkati çeker. Bu çalışmada, Cumhuriyet Dönemi (1919-1940) hikâyecilerinin kasaba hayatının verilişinde Refik Halit’ten nasıl etkilendikleri ve değişik yaklaşımları metin örnekleriyle verilmiştir.ANAHTAR SÖZCÜKLER

Türk Hikâyesi, Refik Halit, Anadolu Kasaba Hayatı, Cumhuriyet Dönemi Hikâyesi
(Alındığı tarih: 2 Mayıs 2007)
(Yayına kabul edildiği tarih: 15 Haziran 2007)
E-yayın tarihi: 29 Haziran 2007

Yazışma:
Yazışma Adresi:
Türkan Kodal Gözütok, Dr., Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü, İncilipınar 20020. Denizli
E-posta: tgozutok@pau.edu.tr


Town Image from Refik Halit to t Republican Period (1919-1940) Story Writers


TÜRKAN KODAL GÖZÜTOK
Pamukkale University (Denizli)


ABSTRACT


Refik Halit Karay is an author who significantly contributed to the handling and gets well used of Anatolia in Turkish story telling. From the stand point of literary history, Refik Halit Karay who is seen among the authors of the Constitutional period (1911-1922) pioneered the spreading of literature to Anatolia with his book Memleket Hikayeleri (My Hometown Stories) published in 1919 which carries the traces of his exile years. Furthermore, Maupassant Realism he followed from the respect of the handling of Anatolia in the stories was adopted with an ideological approach by the following storywriter generations (Republican Period). This ideological attitude attracts attention especially in using Anatolian towns and the life style there. This study sheds light on how the story writers of the Republican Period were influenced by Refik Halit Karay and explains their different attitudes with text examples. 

KEY WORDS
Turkish Story, Refik Halit, The life style in Anatolian towns, The story writers of the Republican Period.
(Received May 2 2007)
(Accepted June 15 2007)
(Published Online June 29 2007)

Correspondence:
Address for correspondence : Türkan Kodal Gözütok, Dr., Pamukkale University, Faculty of Education, Department of Turkish Education, Incilipınar 20020. Denizli- TURKİYE
E-posta: tgozutok@pau.edu.tr

.


  Pencereyi Kapat

  Close Window