Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2007), 4/2:116-145
Telif Hakkı © 2007 Ankara Üniversitesi
Mak. # 24

Journal of Modern Turkish Studies (2007), 4/2:116-145
Copyright © 2007 Ankara University
Art. #
24

 

Çağatayca İki Zafernâme Tercümesinde Kullanılan Bazı Uzunluk Ölçüsü Birimleri

TANJU ORAL SEYHAN
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul)


Bugünkü ortak metrik sistemin kabulüne kadar Türkler tarafından farklı terimler kullanılmıştır. Bu terimlerin oluşturulmasında gerek dilin kendi imkânlarına (kelime türetme, gramer öğeleri, metaforlar v.b.) gerekse alıntılama yoluna başvurulmuştur. Doğu Türklük sahasında da asırlar ve coğrafî bölgelere göre özellikle uzunluk ölçüsü sisteminde çok çeşitlilik ve farklılık bulunmaktadır. Bu sebeple dönem eserlerinde bu ölçülerin geçtiği yerlerdeki açıklamaların tespiti bir sonuca ulaşmak açısından gereklidir. Bu tebliğde Timürlüler döneminin bazı kaynaklarında (Zafernamenin iki Çağatayca tercümesi, Babür Şah’ın Hâtırât’ı ve Mübeyyen adlı eseri ile iki salat metni) bu bakımdan bir tarama yapılarak tespitlerde bulunulmuştur.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Türk sözlük bilimi, ölçü sistemi, uzunluk ölçüsü terimleri, Çağatay Türkçesi, Zafername, Timürlüler dönemi, Timürlüler dönemi kaleleri  
 (Alındığı tarih: 17 Kasım 2007)
(Yayına kabul edildiği tarih: 27 Ocak 2007)
E-yayın tarihi: 29 Haziran 2007

Yazışma:
Yazışma Adresi:
Tanju Oral Seyhan, Doç.Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Beşiktaş/İstanbul
E-posta: seyhantanju@yahoo.com


Some Linear Measurement Terms in the Two Caghatai Turkish
Translations of the Zafar-namah


TANJU ORAL SEYHAN
Mimar Sinan University (Istanbul)


ABSTRACT

The Turks have used different expressions until acceptance of today’s common metric system. It has been applied both natural possibilities of the language (word derivation, grammar elements, metaphors etc.) and quotation method on formation of such expressions. A lot of variety and disparities are seen especially within the frame of the measure of length system based on centuries and geographical zones in the Eastern Turkic field. Therefore, fixing of the explanations, which stated in the related texts for the afore-mentioned measurements is compulsory within the works created in related periods. A number of analyses are carried out in some primary sources of the Timurid period (two Caghatai translations of the Zafar-namah, Memoirs of Babur Shah and Mübeyyen and two prayer texts) in accordance with the aforesaid principles in this article.    

KEY WORDS

Turkish lexicology, metric system, linear measurement terms, Caghatai Turkish, Zafar-namah, Timurid period, castles of Timurid period
(Received November 17 2006)
(Accepted January 27 2007)
(Published Online June 29 2007)

Correspondence:
Address for correspondence : Tanju Oral Seyhan, Assoc.Prof.Dr., Mimar Sinan University, Faculty of Science end Letters, Department of Turkish Language and Literature. Besiktas -Istanbul. TURKİYE.
E-mail:seyhantanju@yahoo.com

.


  Pencereyi Kapat

  Close Window