Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2007), 4/2:146-151
Telif Hakkı © 2007 Ankara Üniversitesi
Mak. # 25

Journal of Modern Turkish Studies (2007), 4/2:146-151
Copyright © 2007 Ankara University
Art. #
25

 

Eski Türkçe Ünlemi ve Bunun Anadolu Ağızlarındaki  kı/gı Ünlemiyle Karşılaştırılması

MEHMET VEFA NALBANT
Pamukkale Üniversitesi (Denizli)


Bu çalışmada, Eski Türkçe döneminden başlamak üzere yazılı kaynaklarda tanıklayabildiğimiz ve Anadolu ağızlarında da yaşayan fakat seslik benzerlik nedeniyle kız sözcüğüyle karışan eski bir ünlem (kı) incelenmiştir. Bir taraftan bu ünlemin Türkçe’nin tarihi boyunca izlediği seyir ilgili dönem eserlerinden hareketle gösterilirken, diğer taraftan da, bu ünlemin Anadolu ağızlarında yaşayan şekilleri üzerinde durulmuştur. Eski Türkçe döneminde görülen ünlemiyle Anadolu ağızlarında yaşayan ve tarafımızdan bu ünlemle ilişkili olduğu düşünülen biçimlerin aslında aynı olduğunun ortaya çıkarılmasına çalışılmıştır.


ANAHTAR SÖZCÜKLER

Ünlemler, Eski Türkçe, Orta Türkçe, Anadolu ağızları.(Alındığı tarih: 15 Mart 2007)
(Yayına kabul edildiği tarih: 5 Mayıs 2007)
E-yayın tarihi: 29 Haziran 2007

Yazışma:
Yazışma Adresi:
Mehmet Vefa Nalbant, Doç.Dr., Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Kınıklı-Denizli
E-posta: vnalbant@gmail.com


The Old Turkish Interjection and its Comparison with  kı / gı  Interjections in the Anatolian Dialects


MEHMET VEFA NALBANT
Pamukkale University (Denizli)


ABSTRACT


This study basis on interjection which attested at the Old and Middle Turkish texts and modern Anatolian dialects. Old Turkish and Middle Turkish interjection can ve compared with gı, gu, kıg etc. which attested at Anatolian dialects. According to us, these interjections in Turkey Turkish should be the same and identical with the Old Turkish kı. 


KEY WORDS

Interjections, Old Turkish, Middle Turkish, Anatolian dialects
(Received March 15 2007)
(Accepted May 5 2007)
(Published Online June 29 2007)

Correspondence:
Address for correspondence : Mehmet Vefa Nalbant, Dr., Pamukkale University, Faculty of Science and Letters, Department of Turkish Language and Literature, Kınıklı/Denizli. TURKIİYE.

Email: vnalbant@gmail.com

.


  Pencereyi Kapat

  Close Window