Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2007), 4/3:26-51
Telif Hakkı © 2007 Ankara Üniversitesi
Mak. # 37

Journal of Modern Turkish Studies (2007), 4/3:26-51
Copyright © 2007 Ankara University
Art. #
37

 

Türkmen Türkçesinde İç Cümleciklerin Morfosentaktik Açıdan İncelenmesi

MELEK ERDEM
Ankara Üniversitesi

ÖZET
Türkmen Türkçesi gramerlerinde cümleler kuruluşlarına göre basit ve birleşik olmak üzere 2 grupta toplanırlar. Birleşik cümleler de kendi içlerinde gruplanmaktadır. Ancak bu gruplamalar Türkçenin bütün lehçeleriyle birlikte en önemli özelliklerinden biri olan isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiillerden kurulu iç cümleciklerin yapılarını farklı bir tutumla ortaya koymaktadır. Bu durum Türk dilinde cümlelerin yapısal olarak farklı tasniflerinden kaynaklanmaktadır.

ANAHTAR SÖZCÜKLER
Söz dizimi, Türkmen Türkçesi, Birleşik Cümleler, Karmaşık Cümleler, İç cümlecik


Alındığı tarih: 20 Nisan 2007
Yayına kabul edildiği tarih: 3 Temmuz 2007
E-yayın tarihi: 2 Ekim 2007

Yazışma:
Yazışma Adresi:
Melek ERDEM, Doç.Dr., Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Güney-batı (Oğuz) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları AD– 06100 Sıhhiye ANKARA / TÜRKİYE
e-posta:erdem@humanity.anklara.edu.tr

A Morpho-Syntactic Study of  Turkmen Turkish Subordinate Clauses

MELEK ERDEM

Ankara University

ABSTRACT
According to their structures in Turkmen grammars were distinguished 2 groups: simple sentences and complex sentences. Complex sentences can be grouped. Yet these classifications have signed structures of subordinate clauses with participles, gerunds and infinitives which are one of the characteristics of all Turkish dialects by different approach. This state resulted from different structural classifications in Turkish Language.

KEY WORDS
Syntax, Turkmen Turkish, Compound Sentences, Compound-Complex Sentences,  Subordinate Clauses
Received April 20 2007
Accepted July 3 2007
Published Online October 2 2007

Correspondence:
Address for correspondence : Melek Erdem, Assoc.Prof.Dr., Ankara University, Faculty of Letters, Department of Modern Turkish Dialects and Literature 06100. Sihhiye - Ankara. TURKIYE.
E-mail:erdem@humanity.anklara.edu.tr


  Pencereyi Kapat

  Close Window