Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2007), 4/3:125-132
Telif Hakkı © 2007 Ankara Üniversitesi
Mak. # 44

Journal of Modern Turkish Studies (2007), 4/3:125-132
Copyright © 2007 Ankara University
Art. #
44

 

Kırım Türkçesi Ağız Araştırmalarının Tarihi

ELİVİNA ABDUVALİYEVA ER

Ankara


Yıllarca etnik ve kültürel baskı altında olmaları ve uygulanan Ruslaştırma siyaseti sonucunda Kırım Türklerinin dili ve onlar hakkındaki bilgi büyük kayıplara uğramıştır. Dolayısıyla Kırım Türkçesini her yönden ve sistematik olarak ele alan araştırmalar mevcut değildir. Bu çalışmada Kırım Türkçesi ağız araştırmaları çalışmaları 1. Sovyet öncesi ağız araştırmaları, 2. Sovyet dönemindeki ağız araştırmaları ve 3. Sovyet sonrası ağız araştırmaları olmak üzere üç döneme ayrılmıştır.

ANAHTAR SÖZCÜKLER
Ağız, Ağız Araştırmaları, Kırım, Kırım Türkleri.


Alındığı tarih: 5 Mart 2007
Yayına kabul edildiği tarih: 17 Nisan 2007
E-yayın tarihi: 2 Ekim 2007

Yazışma:
Yazışma Adresi:
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, 06100 Sıhhiye ANKARA / TÜRKİYE


The History of Kırım Turkish Dialectology

ELVINA ABDUVALIYEVA ER
Ankara


ABSTRACT

Having been subject to ethnical and cultural pressure, and Russianization policy imposed for years, the language and known history of Crimean Turks have been considerably lost. Therefore, comprehensive and systematic researches about Crimean Turkish are not available. This study divides Crimean dialectology researches into three, including: 1. Pre-Soviet dialectology researches, 2. Dialectology researches during the Soviet period, and 3. Dialectology researches after the Soviet period

KEY WORDS
Dialect, Dialect Researches, Crimean, Crimean Turkish.
Received March 5 2007
Accepted April 17 2007
Published Online October 2 2007

Correspondence:
Address for correspondence : Ankara University, Faculty of Letters, Department of Modern Turkish Dialects and Literature 06100. Sihhiye - Ankara. TURKIYE.


  Pencereyi Kapat

  Close Window