Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2007), 4/2:104-115
Telif Hakkı © 2007 Ankara Üniversitesi
Mak. # 23

Journal of Modern Turkish Studies (2007), 4/2:104-115
Copyright © 2007 Ankara University
Art. # 23

 

Kafkas Nart Destanlarında At Motifi

UFUK TAVKUL
Ankara Üniversitesi (Ankara)


Eski Türk toplumsal yapısı içersinde at, siyasi ve ekonomik hayatta olduğu kadar, sosyo-kültürel hayatta da en önemli yerlerden birine sahiptir. Eski Türk destanlarında destan kahramanlarının özel adlar taşıyan atlara sahip oldukları dikkati çekmektedir. Kafkasya halklarının ortak mitolojik destanları sayılan Nart destanlarında ve özellikle bu destanların Karaçay-Malkar varyantlarında, eski Türk geleneğine uygun olarak Nart kahramanlarının özel adlar taşıyan atlara sahip oldukları görülmektedir. Nart destanlarının motif yapısı içersinde önemli bir yere sahip olan “at motifi”, bu destanların eski Türk gelenekleri ve destanları ile nasıl bir paralellik içinde bulunduğunu göstermesi açısından da önem taşımaktadır.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Türk Kültürü, Türk Destan Geleneği, Nart Destanları, Kafkas Kültürü
Alındığı tarih: 7 Mayıs 2007
Yayına kabul edildiği tarih: 20 Haziran 2007
E-yayın tarihi: 2 Ekim 2007

 

Yazışma:
Yazışma Adresi:
Ufuk TAVKUL , Doç.Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, 06100 Sıhhiye – Ankara.
E-posta tavkul@humanity.ankara.edu.tr


The Horse Motif in Caucasian Nart Epos

UFUK TAVKUL
Ankara University (Ankara)


ABSTRACT


Horse possessed an important place not only in political and economic life of old Turks but also in social-cultural life of them. It is interesting that in old Turkish epic poems all the heroes ride horses which have private names. In Nart Epos of the Caucasus and especially in Karachai-Balkar variant of them, Nart heroes have horses with private names just as in old Turkish epic poems. The “horse motif” is important to expose the parallelism between Nart Epos and old Turkish epic poems.

KEY WORDS
Turkish Culture, Turkish Epic Poems, Nart Epos, Caucasian Culture

(Received May 7 2007)
(Accepted June 20 2007)
(Published Online October 2 2007)

Correspondence:
Address for correspondence : Ufuk Tavkul, Assoc.Prof.Dr., Ankara University, Faculty of Letters, Department of Modern Turkish Dialects and Literature 06100. Sihhiye - Ankara. TÜRKİYE.
E-mail:tavkul@humanity.ankara.edu.tr

.


  Pencereyi Kapat

  Close Window