Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2008), 5/1:47-64
Telif Hakkı © 2008 Ankara Üniversitesi
Mak. # 4

Journal of Modern Turkish Studies (2008), 5/1:47-64
Copyright © 2008 Ankara University
Art. # 4

 

Baz Kagan Meselesi

ERKİN EKREM
Hacettepe Üniversitesi

ÖZET

İkinci Gök Türk devleti 682 yılında Gobi Çölü’nün güneyinde kurulduktan sonra çölün kuzeyindeki Orhun bölgesinde Dokuz Oğuz budunun başında Baz Kağan bulunmaktaydı. Ancak Türk ve Çin kayıtlarında Baz Kağan’in kim olduğu hakkında bilgiler eksik olduğu için konu ile ilgili araştırmalar da yetersiz kalmıştır. Bu çalışmada, İkinci Gök Türk devletinin kurucusu İlteriş Kağan’ın Çin ve Dokuz Oğuzlara yapılan seferleri incelenerek Baz Kağan’ın öldürülme tarihi tespit edilmeye çalışılmıştır. Bunun üzerinde, Orhun kitabelerinde adı geçen Baz Kağan ile Çin kaynaklarında zikredilen Orhun bölgesindeki Uygur lideri P’o-jun’un oğlu Pi-lai-li ya da Pi-li ile ilgili bilgiler kıyaslanarak Baz Kağan’ın kim olduğu ileri sürülmüştür.


ANAHTAR SÖZCÜKLER

Gök Türkler, İlteriş Kağan, Baz Kağan, Dokuz Oğuz, Uygurlar

 

(Alındığı tarih 10 Kasım 2007)
(Kabul edildiği tarih 17 Ocak 2008)
(E-Yayın tarihi 28 Şubat 2008)

Yazışma:
Yazışma Adresi:
Dr. Erkin Ekrem, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, 06532 Beytepe-Ankara.
E-posta: eekrem@hacettepe.edu.tr

 

The Question of Baz Qagan

ERKİN EKREM
Hacettepe University

ABSTRACT

After second Kök Türk state was founded in 682 in the south of Gobi desert, in the north called Orhun region there were nine Oghuz clans who leaded by Baz Qaghan. However due to lack of knowledge about him both in Türk and Chinese sources related studies felt short. In this essay, it is tried to establih the date of Baz Qaghan’s death by perusing the campaigns of Elterish Qaghans’ against China and Nine Oghuzs. It is tried to assert who was Baz Qaghan in the light of comparison between Baz Qaghan mentioned in Orhun epitaphs and Pi-lai-li or Pi-li, son of P’o-jun the Uigur leader in the Orhun region, who appeared Chinese sources.

KEY WORDS

Türks, Uyghurs, Elterish qaghan, Baz Qaghan, Tokuz Oghuz

 


(Received November 10  2007)
(Accepted January 15 2008)
(Published Online February 28 2008)

Correspondence:
Address for correspondence:
Erkin EKREM, Dr., Hacettepe University, Faculty of Letters, Department of History, 06532 Beytepe-Ankara.
e-mail:  eekrem@hacettepe.edu.tr


 Pencereyi Kapat

  Close Window