Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2008), 5/1:81-92
Telif Hakkı © 2008 Ankara Üniversitesi
Mak. # 6

Journal of Modern Turkish Studies (2008), 5/1:81-92
Copyright © 2008 Ankara University
Art. # 6

 

Ahmet Muhip Dıranas’ın “Ağrı” Şiiri ile  Şehriyar’ın “Haydar Baba’ya Selam” Adlı Destan-Şiirinin Karşılaştırılması

TÜRKAN KODAL GÖZÜTOK
Pamukkale Üniversitesi

ÖZET

Ahmet Muhip Dıranas, Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin önemli şairlerinden birisidir. 1908’de İstanbul’da doğmuş, 21 Haziran 1980 yılında Ankara’da ölmüştür. Azerbaycan edebiyatında “Şehriyar” müstearıyla (takma ad) tanınan Muhammed Hüseyin Tebrizî ise 1906-1988 yılları arasında yaşamıştır. Bu iki şair, görüldüğü üzere, aynı dönemde yaşamış fakat Türkçe’nin iki farklı sahasında (Batı Oğuz grubu-Doğu Oğuz grubu) eserler vermiş ve kendi edebiyatlarında önemli adlar olarak öne çıkmıştır. Bu çalışmada, aynı tarihî ve sosyal zamanda yaşamış bu iki şairin “Ağrı” ve “Haydar Babaya Selam” adlı şiirleri, dil, üslûp, biçim ve tema açısından karşılaştırılarak benzer şiir anlayışları ortaya konmaya çalışılmıştır.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Türk şiiri, Ahmet Muhip Dıranas, “Ağrı”, Azerî Türk Şiiri, Şehriyar, “Haydar Babaya Selam”

 

(Alındığı tarih 12 Kasım 2007)
(Kabul edildiği tarih 20 Aralık 2007)
(E-Yayın tarihi 28 Şubat 2008)

Yazışma:
Yazışma Adresi: Türkan Kodal Gözütok, Dr., Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü, İncilipınar 20020. Denizli
E-posta: tgozutok@pau.edu.tr

 

Ahmet Muhip Dıranas’ın “Ağrı” Şiiri ile  Şehriyar’ın “Haydar Baba’ya Selam” Adlı Destan-Şiirinin Karşılaştırılması

TÜRKAN KODAL GÖZÜTOK
Pamukkale University

ABSTRACT

Ahmet Muhip Dıranas is one of the prominent Turkish poets of the Republican era in Turkey. He was born in Istanbul in 1908 and died on June 21, 1980 in Ankara. Muhammed Hüseyin Tebrizî, known as Sehriyar, lived in the Turkish dominated city of Tebriz in Iran between 1906 and 1988. Dıranas and Sehriyar lived in the same time period in two neighboring countries and wrote their poems in two different Turkish dialects (Western Oghuz branch and Eastern Oghuz branch, respectively). In this study, two poems by the two poets, Agri (Ararat) by Dranas and Haydar Babaya Selam (Salut to Haydar Baba) by Sehriyar, are examined in terms of their use of language, style and theme. This comparison aims at demonstrating the remarkable similarities between the poetic approaches of two contemporary poets.

KEY WORDS

Turkish poetry, Ahmet Muhip Dıranas, “Ağrı”, Azerbaijan Turkish poetry, Şehriyar, “Haydar Babaya Selam”.

 


(Received November 12  2007)
(Accepted December 20 2007)
(Published Online February 28 2008)

Correspondence:
Address for correspondence : Türkan Kodal Gözütok, Dr., Pamukkale University, Faculty of Education, Department of Turkish Education, Incilipınar 20020. Denizli- TURKİYE
E-posta: tgozutok@pau.edu.tr

 


 Pencereyi Kapat

  Close Window