Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2008), 5/1:93-118
Telif Hakkı © 2008 Ankara Üniversitesi
Mak. # 7

Journal of Modern Turkish Studies (2008), 5/1:93-118
Copyright © 2008 Ankara University
Art. # 7

 

Tek Dilli Azerbaycanlı bir Türk Çocuğunun Söz Edim İcraları, Fonetik Repertuvarı, Fonolojik Süreçleri, Sosyal-duygusal ve Bildirişim Gelişimi

FARHAD MAZLUM ZAVARAG
Tahran

ÖZET

Bu makalenin yazarı, çalışmanın uygulandığı katılımcının fonetik repertuarının hesabını çıkartmak, üretimlerinde erken gelişen bazı fonolojik süreçleri izlemek ve sonuç olarak sosyo-duygusal ve konuşmaya dayalı gelişmelerini incelemek için fonetik olarak uyum biçimlerini araştırmaya niyetlenmiştir. Tekdilli Azerbaycan Türkçesi konuşuru bir çocuk 10 aylıktan 16 aylık olana kadar gözlemlendi. Video-kaset ve ses kasedi verilerinin tanımlayıcı analizi verildi. Denek gözlem süreci boyunca sürekli olarak ve sıkça iki edimsel kullandı: örneğin 'rahatsızlık' ve 'rahatlık' durumlarına işaret etmek için sırasıyla /æ/ ve /e/. İlk edinim daha önce gerçekleşti ve diğerinden daha çok kullanıldı. Deneğin ünlü fonetik repertuarı ünsüz fonetik repertuarından daha zengin ve daha ileri görünmektedir. 16 aylıkken 9 ünlünün 6'sını fakat 23 ünsüzün 9'unu edindiği görülmüştür. Bundan başka veri analizleri göstermiştir ki, söz sonu ve söz başı ünsüz düşmesi diğer fonolojik süreçlerle karşılaştırıldığında daha sık görülmektedir. Çalışma boyunca deneğin yaşına bağlı olarak (beklendiği gibi) az sayıda fonolojik süreç mevcuttur. Sonuç olarak çocuğun sosyo-duygusal ve konuşmaya dayalı gelişimi Owen'in modeli kullanılarak araştırılmıştır. Veri katılımcının (deneğin) 'gelişimsel yolda' doğal olarak ilerlediğini gösteren bazı delilleri sağlamıştır.
ANAHTAR SÖZCÜKLER

Söz edim icraları, fonetik repertuvar, fonolojik süreç, toplum-duygusal ve bildirişim gelişmesi, Türkçe

(Alındığı tarih 29 Aralık 2007)
(Kabul edildiği tarih 7 Şubat 2008)
(E-Yayın tarihi 28 Şubat 2008)

Yazışma:
Yazışma Adresi:
Farhad Mazlum Zavarag, English Department, Tarbiat Moallem University, Moffateh St., Tehran, Iran. 
e-mail: mazlumzf@yahoo.com    veya    fmazlumz@gmail.com

 

Performatives, Phonetic Repertoire, Phonological Processes, Socio-emotional and Communicative Development of  a Monolingual Azerbaijani Turkish Child

FARHAD MAZLUM ZAVARAG
Tahran

ABSTRACT

The author of this paper intended to investigate the phonetically consistent forms that the participant of the study applied, to make an account of his phonetic repertoire, to trace some early-occurring phonological processes in his output, and finally, to study his socio-emotional and communicative development. A monolingual Azerbaijani Turkish child was observed from about 10 months to 16 months of age. The descriptive analysis of the video-taped and audio-taped data revealed that the subject used two performatives consistently and frequently over the observation period; i.e. /æ/ and /e/ to express states of ‘discomfort’ and ‘comfort and pleasure’ respectively. The first performative was acquired earlier and used more than the other. The subject’s vowel phonetic repertoire seems to be richer and more sophisticated than his consonant repertoire. By 16 months of age he seemed to have acquired 6 vowels (out of nine) but about 9 consonants (out of 23). Further data analysis demonstrated that final and initial consonant deletions were more frequent compared to other phonological processes. Few phonological processes were present- as expected- due to the subject’s age during the study. Finally, socio-emotional and communicative development of the child was investigated using Owens’s model. Data provided some evidence that the participant moves on the ‘developmental track’ naturally. 


KEY WORDS

Performatives, phonetic repertoire, phonological process, socio-emotional and communicative development, Turkish.

 


(Received December 29  2007)
(Accepted February 7 2008)
(Published Online February 28 2008)

Correspondence:
Address for correspondence:
Farhad Mazlum Zavarag, English Department, Tarbiat Moallem University, Moffateh St., Tehran, Iran. 

e-mail: mazlumzf@yahoo.com    or    fmazlumz@gmail.com

 


 Pencereyi Kapat

  Close Window