Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2008), 5/3:50-74
Telif Hakkı © 2008 Ankara Üniversitesi
Mak. # 31

Journal of Modern Turkish Studies (2008), 5/3:50-74
Copyright © 200
8 Ankara University
Art. #
31

 

Midhat Paşa’nın İlk Sadaretinde Vilayetlere Gönderdiği Önemli Bir Emirname ve Bazı Düşünceler

BEKİR KOÇ
Ankara Üniversitesi

Ekim 1872’de altı sayı halinde dönemin Batılılaşma taraftarı gazetelerinden olan Basiret’te yayımlanan Midhat Paşa imzalı emirname, vilayet yönetimi konusundaki görüş ve önerilerini oldukça kristalize bir biçimde öğrenmemize olanak sağlaması açısından dikkate değerdir. Giriş ve 12 madde hâlinde kaleme alınan metinde sadece vilayet yönetimine ilişkin tespitler yer almaz, aynı zamanda ülkenin temel sorunlarına ve kurumlarına dair eleştirel bir yaklaşım sergilenir ve çözüm önerileri sıralanır. Bu anlamda emirname, dönemin sosyo-ekonomik sorunlarını, idare tarihimizin geçirdiği düşünsel ve formel aşamaları, başarılı bir valinin olaylara bakış açısını ve çözüm önerilerini bir arada görme olanağı sunar.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Midhat Paşa, vilayet, emirname, idare, Osmanlı.(Alındığı tarih: 15 Ağustos 2008)
(Kabul edildiği tarih: 13 Eylül 2008)
E-yayın tarihi: 3 Ekim 2008)


Yazışma:
Yazışma Adresi:
Bekir KOÇ, Yrd.Doç.Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü. 06100 Sıhhiye ANKARA

E-posta:  bekirkoc1@hotmail.com
An Important Decree Sent to Provinces by Midhat Pasha During His First Grand Vizierate and Some Thoughts

BEKİR KOÇ
Ankara University

The decree signed by Midhat Pasha, which was published in six issues in October 1872 in Basiret having been one of the pro-Western newspapers of that period, is significant from the point of allowing us to learn his opinions and recommendations on province governance quite clearly. In the written text comprising introduction and 12 articles, there are not only determinations relevant to province governance but also a critical approach to the principal problems and institutions of the country is taken and solution recommendations are listed. In this sense, the decree provides us with an opportunity to see the socio-economic problems of the period, the ideational and formal stages which our administration history has gone through, the point of view of a successful governor toward events, and his solution recommendations all in one.

KEY WORDS

Midhat Pasha, province, decree, administration, Ottoman.


(Received August 15 2008)
(Accepted September 13 2008)
(Published Online October 3 2008)

Correspondence:
Address for correspondence : Bekir KOÇ, Assoc.Prof.Dr., Ankara Üniversitesi, Faculty of Letters, Department of History, Sihhiye ANKARA/ TÜRKİYE
E-posta:  bekirkoc1@hotmail.com

.


  Pencereyi Kapat

  Close Window