Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2008), 5/3:140-155
Telif Hakkı © 2008 Ankara Üniversitesi
Mak. # 36

Journal of Modern Turkish Studies (2008), 5/3:140-155
Copyright © 200
8 Ankara University
Art. #
36

 

Türkiye Türkçesi Gramerciliğinde Çokluk ve İstek Kategorileri

Caner KERİMOĞLU
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)

ÖZET

Türkiye’deki gramer yazımında pek çok konu tartışılmaktadır. Bunların bir kısmının yöntemden kaynaklandığını görmekteyiz. Yazarlar eserlerinde benzer konularda bile farklı açıklamalar yapmaktadırlar. Dünyada gramer yazımında öne çıkan iki yöntem (yapısalcı ve işlevci) gramerlerde belli bir sistemle kullanılmamaktadır. Bu durum çokluk ve istek kategorilerinin işlenişinde de göze çarpmaktadır. Çokluk ve istek, bir kategori olarak ele alınmaz ve genellikle tek bir biçimle açıklanır. Ayrıca kategorilerin biçim bilgisi dışındaki ifade olanaklarından da söz edilmez. Bu çalışmada istek ve çokluk kategorilerinin Türkçede yalnızca biçim bilgisi ilişkisi ile değil, ses bilgisi ve söz dizimi ilişkileriyle de ifade edildiği üzerinde durulmuştur.

ANAHTAR SÖZCÜKLER
Gramer Yazımı, Çokluk Kategorisi, İstek Kategorisi.

(Alındığı tarih: 3 Mayıs 2008)
(Yayına kabul edildiği tarih: 25 Ağustos 2008)
(E-yayın tarihi: 3 Ekim 2008)

Yazışma:
Yazışma Adresi: Caner KERİMOĞLU, Yrd.Doç.Dr.,
Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, İzmir
E-posta:canerkerimoğlu@yahoo.comPlurality and Optative Categories in Turkey Turkish Grammarianship


Caner KERİMOĞLU
Dokuz Eylül University (İzmir)


ABSTRACT

There are many subjects discussed in grammar writing in Turkey. We see that most of them result from the method. Authors make different statements even about very similar subjects. The two methods, which come into prominence in the world grammar writing, are not used according to a certain system. That is seen also in the plurality and optative categories. These categories generally are explained only with one morpheme. In these grammars, morphology is the only grammar department to describe the plurality and optative. We state that Turkish has not only morphologic elements but also phonetic and syntactic elements to express these categories.

KEY WORDS
Grammar Writing, Plurality, Optative


(Received May 3 2008)
(Accepted August 25 2008)
(Published Online October 3 2008)

Correspondence:
Address for correspondence: Caner KERİMOĞLU, Assoc.Prof.Dr., Dokuz Eylul University, Faculty of Education, Department of Turkish Education, İzmir
E-mail: canerkerimoğlu@yahoo.com


  Pencereyi Kapat

  Close Window