Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2008), 5/3:162-172
Telif Hakkı © 2008 Ankara Üniversitesi
Mak. # 38

Journal of Modern Turkish Studies (2008), 5/3:162-172
Copyright © 200
8 Ankara University
Art. #
38

 

Eski Türklerde Maden İşçiliğine Bir Bakış

Serkan ŞEN
Ondokuz mayıs Üniversitesi (Samsun)

Eski Orta Asya Türklüğünün başlıca geçim kaynaklarından birisi maden işçiliğidir. Akıncı bir kavim olan Türkler silah imalindeki becerilerini gündelik eşya yapımında da sergileyerek bölgelerinin ünlü demircileri olarak anılmışlardır. Bunda eski Türk yurtlarının zengin maden yataklarına sahip oluşunun payı büyüktür. Tarih kaynakları ve Eski Türkçe metinler, eski Orta Asya Türklüğünde maden işçiliğine dair önemli bilgiler sunmaktadır. Bu bilgiler ışığında Eski Türk toplumunun tamamen göçer olduğu yorumlarını yeniden gözden geçirmek gerekir. Zira göçer bir toplumda maden işlemeciliğinin gelişmesi son derece güçtür.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Türk tarihi, Eski Türkçe, maden,  maden işçiliği, Türk kültürü(Alındığı tarih: 28 Ağustos 2008)
(Yayına kabul edildiği tarih: 10 Eylül 2008)
E-yayın tarihi: 3 Ekim 2008)

Yazışma:
Yazışma Adresi:
Serkan Şen, Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Kurupelit, Samsun, TÜRKİYE

E-posta: serkansen55@hotmail.com, serkansen@omu.edu.tr
A View to The Old Turkish Metal Workmanship


SERKAN ŞEN

Ondokuz Mayıs University (Samsun)

The metal workmanship had been one of the most common professions in the old Turkish Central Asia. Although the Turks were well known warriors, they had been able to convert their ability of manufacturing metal weapons into producing civil goods, so that they had also been famous for ironmaster. The fact that central Asia has been very rich in terms of iron and other metals played a significant role on it. The historical sources and old Turkish texts are full of information regarding ironmaster. In the light of these information it is needed to look over the idea of all old Turks had been nomadic people. Since it is almost impossible mining and metallist to develop as professions in nomadic society.


KEY WORDS

Turkish history, Old Turkish, mine,  metal workmanship, Turkish culture(Received August 28 2008)
(Accepted September 10 2008)
(Published Online October 3 2008)

Correspondence:

Address for correspondence: Serkan Şen, Dr., Ondokuz Mayıs University, Faculty of Science&Letters, Department of Turkish Language and Literature, Kurupelit, Samsun, TURKEY.

e-mail: serkansen55@hotmail.com, serkansen@omu.edu.tr

.


  Pencereyi Kapat

  Close Window