Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2008), 5/4:13-23
Telif Hakkı © 2008 Ankara Üniversitesi
DOI: 10.1501/MTAD.5.2008.4.47

Journal of Modern Turkish Studies (2008), 5/4:13-23
Copyright © 200
8 Ankara University
DOI: 10.1501/MTAD.5.2008.4.4
7

 

Divan’da “Göz” ve “Göz Hastalıkları”yla İlgili Sözcükler Üzerine Bir İnceleme

Berdi SARIYEV
Ankara Üniversitesi

Bu makalede Kâşgarlı Mahmûd’un Dîvânu Lugâti’t-Türk sözlüğünde geçen göz ve göz hastalıklarıyla ilgili sözcükler: hastalık isimleri, tedavide kullanılan bitkiler ve ilâç çeşitleri bir araya getirilerek incelenmektedir. Makalede ayrıca Divan tercümelerindeki açıklamalar karşılaştırılmakta ve bazı örneklerin Türkiye Türkçesi ve Türkmen Türkçesindeki karşılıkları da verilmektedir.


ANAHTAR SÖZCÜKLER

Kâşgarlı Mahmûd, Dîvânu Lugâti’t-Türk, göz, göz hastalığı, ilâç, tedavi, hekim(Alındığı tarih: 25 Ağustos 2008)
(Kabul edildiği tarih: 17 Kasım 2008)
E-yayın tarihi:  13 Kasım 2008)

Yazışma:
Yazışma Adresi:
Berdi Sarıyev, Doç.Dr., Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Sıhhiye, Ankara.

E-posta:  berdisaryyew@yahoo.com.tr
On “Eye” and “Eye Ilness” Words in Divan

Berdi SARIYEV

Ankara University

ABSTRACT

In this article the words, which took place in Mahmud Kashgari’s Dîvânu Lugâti’t-Türk, about eye and eye illness’ words, some kind of herbs and medicines are examined. And also statements on translations of Divan are comparing and giving equivalent usages of some examples in Turkey Turkish and Turkmen Turkish. 

KEY WORDS

Kâşgarlı Mahmûd, Dîvânu Lugâti’t-Türk, eye, eye illness, medicine, treatment, doctor
(Received August 25 2008)
(Accepted November 17 2008)
(Published Online January 13 2008)

Correspondence:
Address for correspondence : Berdi SARIYEV, Assoc.Prof.Dr., Ankara University, Faculty of Letters, Department of Modern Turkish Dialects and Literature, Sıhhiye, ANKARA

E-posta: berdisaryyew@yahoo.com.tr

 


  Pencereyi Kapat

  Close Window