Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2009), 6/1:74-80
Telif Hakkı © 2009 Ankara Üniversitesi
DOI: 10.1501/MTAD.6.2009.1.7

Journal of Modern Turkish Studies (2009), 6/1:74-80
Copyright © 2009 Ankara University
DOI: 10.1501/MTAD.6.2009.1.7

 

Yer Adlarının Sınıflandırılmasında Aktarma Adlar,
Tanımlayıcı Adlar Meselesi

Levent KURGUN
Pamukkale Üniversitesi, Denizli

ÖZET
Türk yer adlarının tasnifi üzerinde önemli çalışmalar yapılmıştır. Ortaya çıkarılan tasnif şemaları, daha sonraki birçok çalışmaya da örnek olmuştur. Ancak yer adlarının tasnifinde yer adının yapı özellikleri ve dildeki diğer kelimelerden farklı hususlarının bulunması durumu genellikle gözden kaçmıştır. Bu da yapılan sınıflandırmaların hatalı sonuçlar verebileceği anlamına gelmektedir. Yazıda yer adlarının tasnifi ile ilgili sorunlardan birine değinilmiş, yapılanlardan örnekler verilerek tasnifin nereden başlaması gerektiği vurgulanmıştır.

ANAHTAR SÖZCÜKLER
Yer Adları, adbilim, sınıflandırma, tanımlayıcı adlar, aktarma adlar


(Alındığı tarih: 17 Şubat 2009)
(Kabul edildiği tarih: 26 Mart 2009)
E-yayın tarihi: 13 Nisan 2009)


The Matter of Transfer Names, Descriptive Names
in the Classification of Place Names

Levent KURGUN

Pamukkale University, Denizli

ABSTRACT
Important works have been done on classification of Turkish place names. Revealed schemas of classification have been set an example for many following works. But in the classification of place names, structural features of place names and the situation of different cases’ existence from other words in the language generally has been overlooked. This means classification which was made can give faulty results. In the article, it is referred to one of the problems related with classification of Turkish place names and emphasized that from where classification should begin by giving examples.

KEY WORDS
Toponyms, place names, onomastics, onomastic sciences, classification, descriptive names, transfer names


(Received February 17 2009)
(Accepted March 26 2009)
(Published Online April 13 2009)

Yazışma/Correspondence:
Yazışma Adresi/Address for correspondence : Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 20070-Kınıklı Kampüsü/DENİZLİ

E-posta: medele@gmail.com

  Pencereyi Kapat

  Close Window