Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2009), 6/1:81-90
Telif Hakkı © 2009 Ankara Üniversitesi
DOI: 10.1501/MTAD.6.2009.1.8

Journal of Modern Turkish Studies (2009), 6/1:81-90
Copyright © 2009 Ankara University
DOI: 10.1501/MTAD.6.2009.1.8

 

Edebiyat Toplum İlişkisi: Lâmekânî’nin Bir Gazeline Göre
17. Yüzyıl Osmanlı Toplumu

Halil İbrahim TUĞLUK
Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman)

ÖZET
17. yüzyılda yaşamış olan Lâmekânî Hüseyin, Osmanlı Devletinin bu yüzyıldaki keskin değişimlerine şahit olmuştur. Bayramî Melamî olan Lâmekânî tasavvufî konularda eserler kaleme almış, incelenen gazelinde; toplumdaki değişimleri, aile bireyleri arasındaki ilişkilerde meydana gelen yozlaşmaları ve bilim adamlarına verilen değerin azalması gibi toplumsal konular üzerinde durmuştur.

ANAHTAR SÖZCÜKLER
Lâmekânî Hüseyin, 17. Yüzyıl Osmanlı toplumu, gazel, aile, toplum, değişim


(Alındığı tarih: 22 Temmuz 2008)
(Kabul edildiği tarih: 7 Mart 2009)
E-yayın tarihi: 13 Nisan 2009)


Literature-Society Relationship: 17th Century Ottoman Society
according to a Gazel of Lâmekânî

Halil İbrahim TUĞLUK

Adıyaman University (Adıyaman)

ABSTRACT
Lâmekânî Hüseyin, a mystic poet who had lived in Ottoman Empire in 17th century and witnessed within Empire acute social changes in this century. Written out his works on sufi matters, his lyrics that we examined, Lâmekânî focuses largely on the degeneration that occurs in society especially due to the relationship between the family members and decrease of respect and authority to the scientists. 

KEY WORDS
Lâmekânî Hüseyin, Ottoman society in 17th Century, Gazel, Ottoman Sufi poets.


(Received July 22 2008)
(Accepted March 7 2009)
(Published Online April 13 2009)

Yazışma/Correspondence:
Yazışma Adresi/Address for correspondence :Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Altınşehir Mah. Atatürk Bulvarı, No: 1, 02040 ADIYAMAN

E-posta: itugluk@adiyaman.edu.tr  Pencereyi Kapat

  Close Window