Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2009), 6/1:128-141
Telif Hakkı © 2009 Ankara Üniversitesi
DOI: 10.1501/MTAD.6.2009.1.11

Journal of Modern Turkish Studies (2009), 6/1:128-141
Copyright © 2009 Ankara University
DOI: 10.1501/MTAD.6.2009.1.11

 

Türk Yurdu’nda 1913 Yılı İstiklâl-i Osmanî Günü Kutlamaları

Hakan UZUN
Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir)

ÖZET
XX. yüzyıl başları Osmanlı devleti için oldukça zor bir devre işaret eder, devlet dağılma sürecine girmiştir. Bu durumu önlemek amacıyla bir takım önlemler alınmaya çalışılmıştır. Bunlardan biri de “Osmanlı” milletine “millî” bir bilinç vermek ve aralarında birlik sağlamak amacıyla, millî günler belirlemek ve kutlamak olmuştur. Osmanlı devletinin kurulduğu gün olarak kutlanan, İstiklâl-i Osmanî Günü’nün kutlamaları da bunlardan biridir. İlk olarak 1913 yılında kutlanan bu günle ilgili olarak, Türk Ocağı özel bir toplantı düzenlemiş, 1908 Meşrutiyet Türkçülüğünün sesi, yayın organı Türk Yurdu da özel bir sayı çıkarmıştır. Gerek Türk Ocağı’nda yapılan konuşmalarda, gerekse bu dergide bu günle ilgili olarak yazılan yazılarda dikkati çeken en önemli nokta bu gün anlamlandırılması Osmanlılık söyleminin aksine Türkçü söylemle yapılmıştır.

ANAHTAR SÖZCÜKLER
İstiklâl-i Osmanî Günü, Türkçülük, Millî Bayram, Türk Yurdu, Türk Ocağı.


(Alındığı tarih: 10 Şubat 2009)
(Kabul edildiği tarih: 18 Mart 2009)
E-yayın tarihi: 13 Nisan 2009)


Celebrations of 1913 “İstiklal-i Osmanî Günü”
(Foundation Day of the Ottoman State) in Türk Yurdu

Hakan UZUN

Ahi Evran University (Kırşehir)

ABSTRACT
The early 20th century  was quite a difficult period for the Ottoman State and it graduallly went into the disintegration. In order to prevent  this situation, the State tried to take a series of measures. One of these measures was to determine and celebrate national days to bring the nation into national consciousness and provide uniformity. “Day of Ottoman Independence” (İstiklâl-i Osmanî Günü), which was held to celebrate the foundation day of the Ottoman Empire, was among those national days. The association “Türk Ocağı” (Turkish Seedbed) held a special meeting and “Türk Yurdu” (Turkish Land) published a special volume focusing on the celebration of this day which was first celebrated in 1913. The most prominent point which was stressed both in the speeches delivered in “Türk Ocağı” and in the writings of the special volume of the journal was the emphasis on Turkism.

KEY WORDS

“İstiklal-i Osmanî Günü” (Foundation Day of the Ottoman State), Turkism, National Day, “Türk Yurdu” (Turkish Land) Journal,  “Türk Ocağı” (Turkish Seedbed)


(Received February 10 2009)
(Accepted March 18 2009)
(Published Online April 13 2009)

Yazışma/Correspondence:
Yazışma Adresi/Address for correspondence : Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi, P.K. 40100, Kırşehir.
Tel: 0386 212 62 40; E-posta: huzun@ahievran.edu.tr  Pencereyi Kapat

  Close Window