Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2009), 6/2:117-123
Telif Hakkı © 2009 Ankara Üniversitesi
DOI: 10.1501/MTAD.6.2009.2.24

Journal of Modern Turkish Studies (2009), 6/2:117-123
Copyright © 2009 Ankara University
DOI: 10.1501/MTAD.6.2009.2.24

 

TANITMA / REVIEW

Ana Hatlarıyla Türk Dili Grameri / Outlines of Turkish Grammar

Marek Stachowski, Gramatyka Jezyka Tureckiego W Zarysie, Ksiegiarnia Akademicka, Kraków 2007, ISBN 978-83-7188-030-8.

Sabire Arık
Ankara

ÖZET:
Yaklaşık olarak XV. yüzyıl başlarında başlayan Türk-Polonya diplomatik ilişkileri sürecinde ortaya çıkan kültürel etkileşimler günümüze kadar hiç kesintisiz sürmüş, bu süreç içerisinde Polonya yazınında Türkiye ve Türkçe ile ilgili çok değerli çalışmalar yapılmıştır. Tanıtımını yaptığımız Ana Hatlarıyla Türk Dili Grameri başlıklı çalışmanın yazarı Jagiellon Üniversitesi profesörlerinden Türkolog Marek Stachowski’nin de Dil Bilimi alanında yaptığı çok yönlü çalışmalarla geçmişten gelen zengin Türkoloji geleneğini büyük ustalıkla sürdürdüğü görülmektedir. Yazarın büyük bilgi birikimi ile oluşturduğu bu gramer çalışmasının bütün Türkoloji dünyası için önemli bir eser olduğu kanısındayız.

Anahtar Kelimeler:
Polonya, Lehistan, Gramer, Dilbilim.

ABSTRACT:
The cultural interactions, which consequentially proceed from Turkey-Poland diplomatic relations started in the 15th century, has continuously lasted thus far, and, many valuable studies on Turkey and Turkish has been made in Polish literature during this period. It is seen that Turcologist Marek Stachowski from Jagiellon University the author of the study titled Outlines of Turkish Grammar carries this rich Turcology tradition with great skill in his well- rounded studies in the field of Linguistics. This means that we are in the opinion of that this grammar study is an important contribution to the world of Turcology.

Key Words: Poland, Lehistan, Grammar, Linguistic.

(Alındığı tarih 3 Mart 2009)
(E-Yayın tarihi 31 Temmuz 2009)

(Received May 3 2009)
(Published Online July 31 2009)

Yazışma/Correspondence:
Yazışma Adresi/Address for correspondence: Dr., Ankara University, Faculty of Letters, Department of Polish Language and Literature
Eposta/Email: baczynski2000 @yahoo.com

 


  Pencereyi Kapat

  Close Window