Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2009), 6/3:33-56
Telif Hakkı © 2009 Ankara Üniversitesi
DOI: 10.1501/MTAD.6.2009.3.32

Journal of Modern Turkish Studies (2009), 6/3:33-56
Copyright © 200
9 Ankara University
DOI: 10.1501/MTAD.6.2009.
3.32

 

Küreselleşmenin Türkçeye Etkileri

Emine KOLAÇ
Eskişehir

ÖZET

Bu araştırmanın amacı, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı ve Yabancı Diller Eğitimi Bölümü son sınıf öğrencilerinin “Küreselleşmenin Türkçeye etkileri” konusundaki görüşlerini belirlemektir. 2007-2008 öğretim yılında Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı ve Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümlerinin son sınıflarında öğrenim gören 336 öğrencinin görüşüne başvurulan bu araştırmada veri toplama aracı olarak beş sorudan oluşan bir anket formu kullanılmıştır. Toplanan veriler, betimsel analiz tekniği kullanılarak çözümlenmiş, elde edilen bulgular nicel olarak sunulmuştur. Elde edilen bulgular sunulurken öğrencilerin görüşlerinden “doğrudan alıntılar” yapılarak ayrıntılı bilgilere ulaşılmaya çalışılmıştır. Ulaşılan bulgular ışığında; öğrencilerin küreselleşmenin Türkçeyi olumsuz yönde etkilediği görüşünde oldukları, buna neden olarak da; “dilimizin yapısının bozulmaya başlaması, yabancı sözcüklerin dilimize yerleşmesi, dilimizin körelmesi, vb.” gibi gerekçeleri sundukları, küreselleşmenin Türkçe üzerindeki olumsuz etkilerini gidermeye yönelik çabaları yetersiz buldukları, küreselleşmenin Türkçe üzerindeki olumsuz etkilerini giderme konusunda “bireylerde, toplumda ve kitle iletişim araçlarında bilinç oluşturma, Türkçe sözcük kullanımını özendirme, vb.” öneriler sundukları, bu konuda öğretim elemanlarından; “Türkçenin kullanımı konusunda bilinçli ve duyarlı olmaları, Türkçe kullanımında öğrencilerine örnek olmaları, vb.”, üniversitelerden ise; “Türkçeye ve Türkçe derslerine karşı daha duyarlı olunması, bazı bölümlerdeki yabancı dil hazırlık sınıflarının kaldırılması, hazırlık sınıflarında Türkçeye de yer verilmesi” gibi beklentiler içinde oldukları sonucuna ulaşılmıştır.


ANAHTAR SÖZCÜKLER
Küreselleşme, Türkçe, Üniversite Gençliği, Dil Bilinci, Dil Duyarlılığı

Alındığı tarih: 5 Eylül 2009
E-yayın tarihi: 29 Eylül 2009

Yazışma:
Adres: Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, Eskişehir.

Tel: 0222 335 0580-3550; E-posta: ekolac@anadolu.edu.trEffects of Globalisation on Turkish

Emine KOLAÇ
Eskişehir

Purpose of this study is to determine views of last graduate 336 students enrolled in Turkish Language and Literature Department, and Foreign Languages Education Department of Anadolu University (Eskişehir) on “Effects of Globalization on Turkish”. The research conducted on in the 2007-2008 academic term. A questionnaire form which consists of 5 questions was used as a data collection instrument. Collected data was analyzed descriptively and findings were presented quantitatively. It is attempted to obtain detailed information with direct citations from students’ views. Consequently, in light of the findings it is found that according to the students, globalization effects Turkish negatively. They claimed reasons for their views as deterioration of the structure of our language, spreading foreign words into our language, and atrophying of our language. They found efforts to resolve the negative effects of globalization on Turkish are inadequate. Furthermore, they suggested that awareness should be created in individuals, society and mass media for the purpose of eliminating negative effects of globalization on Turkish, and using Turkish words should be supported. They emphasized that lecturers should be conscious and sensitive and be model to their students in terms of using Turkish. Additionally, they expected being sensitive to Turkish and Turkish language courses, removing foreign language preparation classes in some department, giving Turkish language courses in preparation classes from universities.

KEY WORDS
Globalization, Turkish language, Turkish university students, language awareness, language sensitivity


(Received September 5 2009)
(Published Online September 29 2009)

Correspondence:
Address for correspondence : Anadolu University, Faculty of Education,
Tel: 0222 335 0580-3550; E-mail: ekolac@anadolu.edu.tr
  Pencereyi Kapat

  Close Window