Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2009), 6/4:76-87
Telif Hakkı © 2009 Ankara Üniversitesi
DOI: 10.1501/MTAD.6.2009.4.45

Journal of Modern Turkish Studies (2009), 6/4:76-87
Copyright © 200
9 Ankara University
DOI: 10.1501/MTAD.6.2009.
4.45

 

20. Yüzyılın Eleştiri Edebiyatında Ünlü Azerbaycan Aydını Celil Memmedguluzade

Mehti BUŞEHRİ, Gevher BAHŞALİYEVA
Baku

ÖZET
Celil Memmetguluzade, 20. yüzyıl Azerbaycan edebiyat ve basın tarihinde özel bir yere sahip ünlü yazar, gazeteci, eğitmen ve psikologdur. O, mizahi eserleriyle toplumdaki olumsuzlukları eleştirmiş, realist üslubun gelişmesinde büyük hizmetlerde bulunmuştur. Gerek Molla Nasrettin dergisindeki yazılarında, gerekse diğer edebî eserlerinde dil, din, eğitim vs. ile ilişkili ulusal sorunları yansıtmış,  eleştirilerde bulunmuştur.  Bu çalışmada Celil Memmetguluzade’nin 20. yüzyıl eleştiri edebiyatındaki konumu ele alınmıştır. Onun eserleri Azerbaycan’da realizm akımının en güzel örneklerindendir. Ayrıca Celil Memmetguluzade’nin yayınlattığı Molla Nasrettin dergisinin Azerbaycan ve İran mizah edebiyatına yaptığı etki de vurgulanmış, Molla Nasrettin dergisi İsrafil Tüteği dergisiyle kıyaslamalı olarak incelenmiştir.


ANAHTAR SÖZCÜKLER
Azerbaycan, Celil Memmetguluzade, 20.yüzyıl eleştiri edebiyatı, Molla Nasrettin dergisi, mizah, karikatür.


Alındığı tarih: 15 Kasım 2009
E-yayın tarihi: 19 Ocak 2010

Yazışma:

Mehti Buşehri, Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi, Şarkiyat Enstitüsü, H.Cavid 31, Bakü/ AZERBAYCAN
E-Posta: mehdi_koka@yahoo.com

Gevher Bahşaliyeva, Prof. Dr., Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi, Şarkiyat Enstitüsü Başkanı, H.Cavid 31, Bakü/ AZERBAYCANThe Journalism and Literary Character of Dzjhalil Mametkuluzade

Mehti BUSHEHRİ, Gevher BAHSHALIYEVA
Baku

ABSTRACT
Dzjhalil Mametkuluzade is one of outstanding and famous writers, journalists, teachers and psychologists in the history of Azerbaijan literature and publicism of 20th century. In the satirical works he criticized public disorders, had brought the big contribution to development of a realistic genre. As in his articles in the satirical magazine "Mullah Nasreddin" and in other works of art he has truthfully reflected national problems, passed an opinion of discontent of existing norms in religion and education. A position the writer occupied in the critical literature of 20th century is especially allocated in the article. His works of art are masterpieces of the Azerbaijan realistic genre. An accent of influence "Mullah Nasreddin" which publication headed by great writer, on the satirical literature of Azerbaijan and Iran, and also comparisons with magazine Easrafil Tutadzjie also becomes in the article.


KEY WORDS
Azerbaijan, Dzjhalil Mamedkuluzade, critical literature of 20th century, magazine "Mullah Nasreddin", satire, caricature.


(Received November 15 2009)
(Published Online 19 January 2010)

Correspondence:
Address for correspondence :

Mehti Bushehri, National Academy of Sciences of Azerbaijcan, Oriental Institut, H.Cavid 31, Baku/ AZERBAIJCAN
Email: mehdi_koka@yahoo.com

Gevher Bahşaliyeva, Prof. Dr., National Academy of Sciences of Azerbaijcan, Director of Oriental Institut, H.Cavid 31, Baku/ AZERBAIJCAN

  Pencereyi Kapat

  Close Window