Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2009), 6/4:109-122
Telif Hakkı © 2009 Ankara Üniversitesi
DOI: 10.1501/MTAD.6.2009.4.47

Journal of Modern Turkish Studies (2009), 6/4:109-122
Copyright © 200
9 Ankara University
DOI: 10.1501/MTAD.6.2009.
4.47

 

Kore Savaşında Türk Askerinin Örgütsel Davranışının Kültürel Dinamikleri

Ünsal SIĞRI
Ankara

ÖZET

Örgütler, birbirleriyle ilişki ve etkileşimde bulunan tüm kaynakları ortak amaçlar ve yapılandırılmış ilşkiler doğrultusunda biraraya gelmiş topluluklardır. Örgütlerin ortaya koymakta oldukları “örgütsel davranış”, sosyoloji, psikoloji, antropoloji, yönetim ve askerî bilimlerden beslenen bir ortak alan olarak görülmektedir. Diğer örgütlerde olduğu gibi askerî yapılar da örgüt içi ve dışındaki unsurlardan etkilenerek örgütsel davranış sergilerler. Bu çalışmada, Türk askerî yapılarının örgütsel davranışlarını ortaya koyan kültürel dinamikler ele alınmıştır.  Türk askerinin Kore Harbine katılımı sadece Korelilere yardım anlamına gelmemiş, ayrica Dünya barışına önemli bir katkı olarak algılanmıştır. Her iki kültürün birbirleriyle benzeşen ve farklılaşan yönleri, bu çalışmanın temel sorunsalını oluşturmaktadır.

ANAHTAR SÖZCÜKLER
Örgütsel Davranış, Yönetim, Türk Askeri, Kültür, Askerî Kültür.


Alındığı tarih: 17 Kasım 2009
E-yayın tarihi: 19 Ocak 2010

Yazışma:

Ünsal Sığrı, Yrd.Doç.Dr., Kara Harp Okulu, Savunma Bilimleri Enstitüsü, Savunma Yönetimi ABD Bşk. Bakanlıklar-ANKARA
E-posta:  usigri@kho.edu.tr


The Cultural Dynamics of the Organizational Behavior of
Turkish Military in Korean War

Unsal SIGRI
Ankara


ABSTRACT

Organizations are collections of interacting and inter-related human and non-human resources working toward common goals within the framework of structured relationships. Thus, organizational behavior (OB) is an inter-disciplinary field that draws from a number of the behavioral sciences, including sociology, psychology, anthropology, and military sciences as well. Military organizations generate OB which is affected by internal and external dynamics of management and organizations literature. The aim of this paper is to analyze the dynamics of OB of Turkish Military in Korean War within historical and sociological perspectives. The joining of Turkish troops with UN’s call to the Korean War not only contributed only the independence and freedom of Korea but also kept the world peace. To understand the cultural interactions of Turkish and South Korean militaries, one must be aware of cultural differences or harmony. The results emphasized on the similarity between two cultures which can indirectly contribute to military cooperation as well.

KEY WORDS

Organizational Behavior, Management, Turkish Military, Culture, Military Culture.


(Received November 17 2009)
(Published Online 19 January 2010)

Correspondence:
Address for correspondence : Assoc. Prof. Dr., Turkish Military Academy, Defense Sciences Institute,
Chair of Department of Defense Management
Email: usigri@kho.edu.tr  Pencereyi Kapat

  Close Window