Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2010), 7/1:49-60
Telif Hakkı © 2010 Ankara Üniversitesi
DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.1.4

Journal of Modern Turkish Studies (2010), 7/1:49-60
Copyright © 20
10 Ankara University
DOI: 10.1501/MTAD.
7.2010.1.4

 

Başkurtların 1905 Umum Rusya Müslüman Hareketine Katılması

Larisa A. Yamayeva
Ufa

ÖZET

Makale 1905-1907 yıllarında başlayan Umum Rusya Müslüman hareketinde Başkurt mensuplarının yeri ve rolü ele alınıp değerlendirilmiştir. Bu dönemin Umum Müslüman hareketi liberal özellikler taşımakta, hareket tarzı ve mücadele meşru zemin ve kanallar kullanılmıştır. Başkurtların muhalif soylu, zenginler tabakasına ait kısmı (asılzâdeler, mollalar, burjuvazi, aydınlar), bu harekete aktif bir şekilde katılmış ve onun bütün teşkilât ve forumlarında da temsilcileri olmuştur. Başkurtlar, genelde Umumî Rusya Müslüman hareketinin sosyal ve siyasî platformunu kabul ederek kendi millî taleplerini de ileri sürmüşlerdir.

ANAHTAR SÖZCÜKLER
Başkurtlar, 1905 Rus ihtilâli, Umum Rusya Müslümanları Hareketi, İttifak-ı Muslimin Partisi, Başkurt millî hareketi.

Alındığı tarih: 6 Mart 2010
E-yayın tarihi: 26 Nisan 2010

Yazışma:
Yazışma adresi: Larisa A. Yamayeva, Dr., İnstitut Gumanitarnıh İssledovaniy Akademii Nauk Respubliki Başkortostan (İGİ AN RB), Otdel İzuçeniya obşçestvennogo soznaniya 450076, Respubliki Başkortostan g. Ufa, ul. Gafuri 13/1.
E-posta: yamaeva@mail.ru


Participation of Bashkirs in All-Russian Muslim Movement of 1905

Larisa A. Yamayeva
Ufa

This article is dedicated to the place and role of bashkir representatives in all-Russian Muslim movement in the period of its upturn in 1905-1907. All-Russian Muslim movement of this period took liberal character, and used in its tactics in legal forms of the struggle. Contradictorily oriented part of Bashkirs from wealthy estates (nobles, mullahs, bourgeoisie, intellectuals) actively took place in this movement and was represented in all its organizations and forums. The Bashkirs participants in the whole social-political platform of the all-Russian Muslim movement, put forward also their own national demands.

KEY WORDS
Bashkirs, 1905 Russian Revolution and political activities of Russian Muslim-Turks, All-Russian Muslim Movement, İttifak-ı Muslim, Bashkir national movement.

(Received March 6 2010)
(Published Online April 26 2010)

Correspondence:
Address for correspondence : Larisa A. Yamayeva, Dr., Iİnstitut Gumanitarnıh Issledovaniy Akademii Nauk Respubliki Başkortostan (İGİ AN RB), Otdel Izuçeniya obşçestvennogo soznaniya 450076, Respubliki Başkortostan g. Ufa, ul. Gafuri 13/1.

Email: yamaeva@mail.ru

  Pencereyi Kapat

Close Window