Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2010), 7/1:61-70
Telif Hakkı © 2010 Ankara Üniversitesi
DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.1.5

Journal of Modern Turkish Studies (2010), 7/1:61-70
Copyright © 20
10 Ankara University
DOI: 10.1501/MTAD.
7.2010.1.5

 

Polonya-Litvanya Müslüman Tatar Türklerinin (Lipkalar) Elyazmaları

Sabire Arık
Ankara

ÖZET

Polonya-Litvanya Müslüman Tatarları (Lipkalar) XIV yüzyılda gelip yerleştikleri bu topraklarda ülkelerinden çok uzakta, onlardan büyük ölçüde izole edilmiş bir kültür ve mikro toplum oluşturmuşlardı. Doğudan, Batıdan, Güneyden Kuzeyden çoğu kez farkında olmadan aldıkları dili, kültürü, geleneği, gündelik yaşama dair özellikleri yeni bir kültürde birleştirmeyi başarmışlardı. Bu yeni oluşum sırasında kültürel kimliklerini, dinlerini korumak isterken, XVI. ve XVII. yüzyıllarda dünyada bir benzeri daha olmayan dini el yazması eserlerini oluşturdular. Çünkü bu eserler onlara kim olduklarını, nereden geldiklerini anlatan, varoluşlarının birer sembolleriydi.

ANAHTAR SÖZCÜKLER
Polonya, Lehistan, Litvanya, Tatar, Lipkalar

Alındığı tarih: 20 Aralık 2009
E-yayın tarihi: 26 Nisan 2010

Yazışma:
Yazışma adresi: Sabire Arık, Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Leh Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 06100, Sıhhiye-Ankara, Türkiye.
E-posta: baczynski2000@yahoo.com


The Manuscripst of The Polish-Lithuanian Muslim Tatars (The Lipkas)

Sabire Arık
Ankara

The Polish-Lithuanian Muslim Tatars (The Lipkas) had rather established an isolated culture and a micro society on these very far territories they had settled in the XIV. century. They had succeeded language, culture, tradition and every feature of daily life which they mostly inherited unconsciously from East, West, South and North to compose in a new culture. While trying to preserve their own cultural identity and religion during this new composition, they established unique religious manuscripts in the XVI and XVII. centuries. This is because that these manuscripts were a symbol of their existence which told them who they were, and where they came from.

KEY WORDS
Poland, Lehistan, Lithuania, Tatar, Lipkas.

(Received December 20 2009)
(Published Online April 26 2010)

Correspondence:
Address for correspondence : Sabire Arık, Dr. Ankara University, Faculty of Letters, Department of Polish Language and Literature. 06100 Sıhhiye, Ankara . TÜRKİYE. 
E-mail: baczynski2000@yahoo.com

  Pencereyi Kapat

Close Window