Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2010), 7/1:71-90
Telif Hakkı © 2010 Ankara Üniversitesi
DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.1.6

Journal of Modern Turkish Studies (2010), 7/1:71-90
Copyright © 20
10 Ankara University
DOI: 10.1501/MTAD.
7.2010.1.6

 

Memlûk Kıpçak Sahasına Ait Bir Fıkıh Eseri: Kitab fi’l-Fıkh

Jale Demirci
Ankara

ÖZET

Tarihî Kıpçak sahası eserleri, Türk dili tarihi içinde önemli bir yere sahiptir. Sayıları çok fazla olmayan ve genellikle karışık dil özelliği gösteren bu eserlerden birisi de Kitab fi’l-Fıkh’tır. Memlûk-Kıpçak sahası eserleri üzerinde yaptığımız çalışmalar sırasında bu eserlerden Kitab fi’l-Fıkh ile Mukaddemetü’l-Gaznevi fi’l-‘İbadat (Ziya’u’l-Ma’nevi) Tercümesi arasındaki benzerlik dikkatimizi çekmiştir. Bu makalede, iki eserin benzeyen ve ayrılan yönlerinden bazıları üzerinde durulmuş, bu iki fıkıh kitabının aynı Arapça eserin ayrı çevirileri olduğu tarafımızdan tespit edilmiştir.

ANAHTAR SÖZCÜKLER
Kıpçak, Memlûk-Kıpçak sahası, Kitabü’l-Fıkh, Kitab fi’l-Fıkh Mukaddemetü’l-Gaznevi fi’l-‘İbadat (Ziya'u’l-Ma'nevi ) Tercümesi, fıkıh eserleri

Alındığı tarih: 15 Aralık 2009
E-yayın tarihi: 26 Nisan 2010

Yazışma:
Yazışma adresi: Jale Demirci, Doç.Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Eski Türk Dili Anabilim Dalı öğretim üyesi.  Sıhhiye/ANKARA
E-posta: Jale.Demirci@humanity.ankara.edu.tr


An Islamic Law Book from The Field of Mamluk-Kipchak: Kitab fi’l-Fıkh

Jale Demirci
Ankara

The field of Historical Kipchak works has an important place in the history of Turkish language. One of the rare products showing a mixed language property in general is Kitab fi’l -Fıkh. During our studies done on the field of Mamluk-Kipchak works, the similarity between Kitab fi’l-Fıkh and Mukaddemetü’l-Gaznevi fi’l-İbadat (Ziya’u’l-Ma’nevi) Tercümesi has caught our attention.  In this article some of the similarities and the differences of the two products have been emphasized and it has been determined by us that these two Islamic law books are the different translations of the same Arabic work.

KEY WORDS
Kipchak, the field of Historical Kipchak, Kitabü’l Fıkh, Kitab fi’l –Fıkh, the translation of Mukaddemetü’l Gaznevi fi’l-İbadat (Ziya’u’l-Ma’nevi), Islamic law works.

(Received December 15 2009)
(Published Online April 26 2010)

Correspondence:
Address for correspondence : Jale Demirci, Assoc.Prof.Dr. Ankara University, Faculty of Letters, Department of Turkish Language and Literature. 06100 Sıhhiye, Ankara . TÜRKİYE. 
E-mail: Jale.Demirci@humanity.ankara.edu.tr

  Pencereyi Kapat

Close Window