Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2010), 7/1:91-109
Telif Hakkı © 2010 Ankara Üniversitesi
DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.1.7

Journal of Modern Turkish Studies (2010), 7/1:91-109
Copyright © 20
10 Ankara University
DOI: 10.1501/MTAD.
7.2010.1.7

 

Aksak Timur Destanı ve Metin Tahlili

Bekir Şişman
Samsun

ÖZET

Belirli tarihî olaylarla benzerlik gösterdiği için tarihî destan olarak nitelendirebileceğimiz Aksak Timur Destanı, 15. yüzyılda Orta Asya’da oluşmaya başlamıştır. Destan, şekil bakımından düz yazı özelliği gösterir. Timur Destanı ile Oğuz-nâme ve Cengiz-nâme arasında bir metinlerarasılık söz konusudur. Destan, motifler bakımından da Türk destan geleneğine uygunluk göstermektedir. Destanın ideolojisi genel olarak din eksenlidir; amaç ise İslamiyet’i yaymaktır. Aksak Timur Destanı kendi içerisinde birkaç alt bölüme ayrılır ki bunlar: Timur’un doğumu, yükselişi, seferleri, Amet ve Samet Hanları İslam’a daveti ve ölümü ile ilgilidir.

ANAHTAR SÖZCÜKLER
Aksak Timur Destanı, Tahlil, Tarih, Din, İdeoloji, Motif

Alındığı tarih: 11 Mart 2010
E-yayın tarihi: 26 Nisan 2010

Yazışma:
Yazışma adresi: Bekir Şişman, Yrd.Doç.Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı öğretim üyesi.  Kurupelit/SAMSUN.
E-posta: bekir_sisman@hotmail.com


Epic of Aqsaq Temir and the Critics of Text

Bekir Şişman
Samsun

The Epic of Aqsaq Temir, which we can regard as a historical epic due to having some similarities to certain historical events, starts originating in the Middle Asia in 15. Century. The epic is a prose as a form. There is intertextuality among the epic of Aqsaq Temir, the Oguz-nâmä and the Cingiz-nâmä. The epic is suitable for Turkish Epic traditional in terms of epic motives. The ideology of the epic is religion-centered in general and its aim, to spread the Islamic religion.  The Epic of Aqsaq Temir are drived by itself: The birth of Tamerlane, The Rise of Tamerlane, His expedition, his invitation as a missionary work to the Hans of Amed and Samet for the favor of accepting Islam and his death.

KEY WORDS
The Epic of Aqsaq Temir, Critics, History, Religion, Ideology, Motif

(Received March 11 2010)
(Published Online April 26 2010)

Correspondence:
Address for correspondence : Bekir Şişman, Assoc.Prof.Dr., Ondokuz Mayis University, Faculty of Science & Letters, Department of Turkish Language and Literature, Kurupelit 55200 Samsun- TÜRKİYE.
E-mail: bekir_sisman@hotmail.com
  Pencereyi Kapat

Close Window