Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2010), 7/1:111-120
Telif Hakkı © 2010 Ankara Üniversitesi
DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.1.8

Journal of Modern Turkish Studies (2010), 7/1:111-120
Copyright © 20
10 Ankara University
DOI: 10.1501/MTAD.
7.2010.1.8

 

Eski Türkçe Bir Yazma Işığında Anadolu’daki Düğün Âdetlerinin Orta Asya’daki Kaynakları Üzerine

Serkan Şen
Samsun

ÖZET

Düğünler toplumların kültür özelliklerini yansıtan törenlerdir. Eski Türkçe metinler dil bilim açısından araştırılırken içerikleri ihmal edilmemelidir. Çünkü bu metinlerin bir kısmı kültür tarihimiz açısından son derece önemli bilgiler taşımaktadır. Makalede öncelikle Eski Türkçede geçen düğün kavramıyla ilgili terimlere değinilecektir. Ardından, üzerinde durulacak yazmanın tanıtımı yapılacaktır. Eski Uygur Türkçesiyle yazılan metnin üzerine değişik araştırmacıların gerçekleştirdikleri çalışmalar sıralanacaktır. Metnin Sir Gerard Clauson tarafından yapılan “A Late Uyğur Family Archive” başlıklı yayını esas alınarak içeriğinin inceleneceği belirtilecektir. Eski Uygur Türkçesi metnine yansıyan düğün âdetleri tespit edildikten sonra günümüzdeki uygulamalarla karşılaştırmaları yapılacaktır. Benzerliklerden hareketle Türk kültüründeki devamlılık anlayışı vurgulanacaktır. Böylelikle Anadolu’daki Türk kültürünün eski Orta Asya’daki kökleri yazılı delilleriyle ortaya konulmuş olacaktır.

ANAHTAR SÖZCÜKLER
Düğün, Türk kültürü, Eski Uygurca, Eski Türkçe

Alındığı tarih: 1 Şubat 2010
E-yayın tarihi: 26 Nisan 2010

Yazışma:
Yazışma adresi: Serkan Şen, Yrd.Doç.Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Kurupelit/SAMSUN.
E-posta: serkansen@omu.edu.tr


In The Light of An Old Turkish Manuscript About The Sources of Anatolian Wedding Customs in Central Asia

Serkan Şen
Samsun

Wedding ceremony reflects cultural characteristics of society. When Old Turkish text is studied for the purpose of the linguistics, the content of it shouldn’t be disregarded. Because, some of these text holds on important information about our cultural history. In this article first will touch base on the terms, expressions about wedding cultural concept in the old Turkish. Afterwards, manuscript will be introduced. Studies from other researches on the Old Uighur Turkish text will be listed. The text will be studied based on the title of Sir Gerard Clauson’s “A late Uyğur Family Archieve”. Wedding behaviors reflection on the Old Uygur Turkish text, a comparison will be made with today’s practices. Based on the similarities we will emphasize the continuity of Turkish culture. As a result, the evidence of the Anatolian Turkish Culture in Central Asia will be shown by written proof.

KEY WORDS
Wedding, Turkish Culture, Old Uighurish, Old Turkish.

(Received February 1 2010)
(Published Online April 26 2010)

Correspondence:
Address for correspondence : Serkan Şen, Assoc.Prof.Dr., Ondokuz Mayis University, Faculty of Science & Letters, Department of Turkish Language and Literature, Kurupelit 55200 Samsun- TÜRKİYE.
E-mail: serkansen@omu.edu.tr
  Pencereyi Kapat

Close Window