Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2010), 7/1:177-215
Telif Hakkı © 2010 Ankara Üniversitesi
DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.1.11

Journal of Modern Turkish Studies (2010), 7/1:177-215
Copyright © 20
10 Ankara University
DOI: 10.1501/MTAD.
7.2010.1.11

 

Klâsik Şiirde Teşbih Unsuru Olarak Nokta’nın Ele Alınışı:
Tıfl-ı Mektep Gibi Nokta-i Şekk’ten Başlamak

İsmet Şanlı
Eskişehir

ÖZET

Klâsik Türk şiirinde şairler, duygu ve düşüncelerini ifade ederken pek çok unsuru ele aldıkları konuyla çeşitli yönlerden ilgi kurarak benzetme aracı olarak kullanmışlardır. Nokta, küçük oluşu, şekli ve renginden dolayı beyitlerde sıkça karşımıza çıkan benzetme unsurlarından biridir. Gerek sözlük gerekse şairlerin yükledikleri farklı anlamları ile beyitlerde yaygın bir şekilde yer alan nokta, daha çok ağız, dudaklar ve benle ilgi kurularak kullanılmasının yanında farklı durum ve varlıklar için de hem benzeyen hem de benzetilen olarak karşımıza çıkar. Bu yazıda mümkün olduğu kadar çok sayıda şairin şiirleri incelenerek Klâsik şiirde noktanın ele alınışı üzerinde durulacaktır.

ANAHTAR SÖZCÜKLER
Klâsik şiir, nokta, ben, ağız, nokta-i şek.

Alındığı tarih: 16 Şubat 2010
E-yayın tarihi: 26 Nisan 2010

Yazışma:
Yazışma adresi: İsmet ŞANLI, Yrd.Doç.Dr., Osmangazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, Eskisehir.
E-posta: ismetsanli26@gmail.com


Point as an Element of Analogy in Classical Poetry:
As a Student  Begin from Nokta-i Şekk

İsmet Şanlı
Eskişehir

In the classical Turkish poetry, poets, when expressing feelings and thoughts of many elements of the subjects they discussed various aspects of interest were used as a tool by establishing a comparison. Point, small form, shape and color to our face because of the analogy frequently in couplet are one of the elements. Should install the dictionary as well as the different meanings of the poet with the couplet widely in the point, more mouth, lips and of interest to facial spots, as well as by establishing a different situation and assets are similar for both as well as the analogy carries an astonishing. In this article, as much as possible by examining a large number of poems of the poet in the classical poetry Handling of points will be emphasized.

KEY WORDS
Classical Turkish poetry, point, facial point, mouth, nokta-i şekk.

(Received February 16 2010)
(Published Online April 26 2010)

Correspondence:
Address for correspondence : İsmet ŞANLI, Assoc.Prof.Dr.,Osmangazi University, Faculty of Science&Letters, Department of Turkish Language and Literature, Eskisehir.
E-posta: ismetsanli26@gmail.com  Pencereyi Kapat

Close Window