Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2010), 7/1:231-250
Telif Hakkı © 2010 Ankara Üniversitesi
DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.1.13

Journal of Modern Turkish Studies (2010), 7/1:231-250
Copyright © 20
10 Ankara University
DOI: 10.1501/MTAD.
7.2010.1.13

 

Eski Türkçe –gA(y)sUg Eki ve Türk Dili Alanındaki Türevleri Üzerine

Ferruh Ağca
Eskişehir

ÖZET

Bu yazıda, Buddhist Türkçe metinlerde genellikle bir ismi niteleyen ve –gAsUg ya da –gAysUg şekillerine sahip olan –gA(y)sUg ekinin, tarihî Türk dili alanının diğer çevrelerinde yazılmış metinlerindeki tanıkları da göz önünde bulundurulmak suretiyle birleşik bir ek olduğu ve bu bağlamda hangi eklerden meydana geldiği ile günümüz Türk dili alanında, bilhassa Oğuz ve Kıpçak Türkçelerinde yaygınlaşmış olan –AsI gelecek zaman sıfat-fiil ekiyle ilgili olup olmadığı konuları ele alınmıştır.

ANAHTAR SÖZCÜKLER
Eski Türkçe, Maniheist ve Buddhist Türkçe Metinler, Tarihî Türk Dili, Gramer, Sıfat-Fiil Ekleri, -gA(y)sUg Eki, -AsI Eki.

Alındığı tarih: 5 Mart 2010
E-yayın tarihi: 26 Nisan 2010

Yazışma:
Yazışma adresi: Ferruh AĞCA, Dr., Osmangazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 06800, Eskişehir, TÜRKİYE.
E-posta: ferruhagca@yahoo.com


The Old Turkish -gA(y)sUg Suffix  and its Cognates in the Historical Turkish Language

Ferruh Ağca
Eskişehir

This study focuses on the –gA(y)sUg suffix in Buddhist Turkish texts which has versions as -gAsUg or –gAysUg and generally describes a name. Taking the texts in the field of historical Turkish into consideration, the –gA(y)sUg suffix is a compund suffix and in this study we will analyze from which suffixes it is formed. It will also be analyzed whether this suffix is related to –AsI future tense verbal adjective suffix, which is especially common in Oghuz and Kipchak Turkish, or not.

KEY WORDS
Old Turkish, Maniheist and Buddhist Turkish texts, Historical Turkish Language, Grammar, Verbal Adjective Suffixes, –gA(y)sUg suffix, –AsI Suffix.

(Received March 5 2010)
(Published Online April 26 2010)

Correspondence:
Address for correspondence : Ferruh AĞCA, Dr.,Osmangazi University, Faculty of Science&Letters, Department of Turkish Language and Literature, 06800 ESKİŞEHİR-TÜRKİYE.
E-posta:ferruhagca@yahoo.com  Pencereyi Kapat

Close Window