Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2010), 7/2:57-72
Telif Hakkı © 2010 Ankara Üniversitesi
DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.2.21

Journal of Modern Turkish Studies (2010), 7/2:57-72
Copyright © 20
10 Ankara University
DOI: 10.1501/MTAD.
7.2010.2.21


 

Olumsuzluk ve Kiplik Arasındaki İlişki: Bakış ve Yaklaşımlar

M. Selcen ÇÜRÜK    

ÖZET
Yapılan araştırmalar ve incelemeler olumsuzluğun ilgi çekici olduğu kadar karmaşık ve hacimli bir konu olduğunu da ortaya çıkarmıştır. Geçen süre içerisinde olumsuzluğun özellikle kiplikle ilişkisi hatta birçok araştırmacının bunu kipliğin bir alt türü olarak kabul etmesi dikkat çekicidir. Bu çalışmada doğal dillerin evrensel özelliklerinden biri olan olumsuzluğun anlam biliminin başka bir ulamı olan ve dillerde çeşitli biçim, sözlük, söz dizimi işaretleyicileri hatta parçalar üstü ses birimlerle ifadesini bulan kiplikle etkileşimi üzerinde durulmaya çalışılmıştır. Kip, kiplik türleri, olumsuzluğun farklı kiplik anlamların ortaya çıkışındaki rolü etrafında şekillenen eldeki çalışmada amaç kiplik-olumsuzluk ilişkisine dair bakış ve yaklaşımları ortaya koyarak konuyla ilgili kuramsal çerçeve oluşturulmasına katkıda bulunmak böylece gelecekteki çalışmalarda kullanmak üzere ortak bir terminoloji belirlenmesine çalışmaktır.

ANAHTAR SÖZCÜKLER
olumsuzluk, kiplik, kiplik türleri, gerçeklik-gerçekdışılık kipliği


Alındığı tarih: 11 Nisan 2010
E-yayın tarihi: 15 Temmuz 2010

______________________________________________________________________

The Relationship Between Negation and Modality: Perpectives and Approaches

M. Selcen ÇÜRÜK  

ABSTRACT
The research and studies undertaken have shown that negation is a complicated and comprehensive subject as well as attractive. In the course of time, the relation of negation especially with modality and moreover that many researchers have accepted this as subcategory of modality are interesting. In this study we tried to underline the reaction of negation, one of the common characteristics of natural languages, with mood, a different category of semantics, which finds its expression with different styles, lexicon, syntax markers, suprasegmental phonemes. This paper dealing with mood, types of modality and role of negation for different meaning of modality, aims to lay down views and approaches for modality-negation relation and to contribute to establishing a corporate frame and to standardize a common terminology to be used in future studies.

KEY WORDS
negation, modality, types of modality, realis-irrealis modality

(Received April 11 2010)
(Published Online July 15 2010)

Yazışma/Correspondence:
Yazışma Adresi/Address for correspondence : M. Selcen Çürük, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı doktora öğrencisi, Adana.
E-posta:  mselcenc@yahoo.com.tr

 


Pencereyi Kapat

 Close Window