Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2010), 7/2:102-110
Telif Hakkı © 2010 Ankara Üniversitesi
DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.2.25

Journal of Modern Turkish Studies (2010), 7/2:102-110
Copyright © 20
10 Ankara University
DOI: 10.1501/MTAD.
7.2010.2.25


 

Özel Ad-Cins Ad Hakkında

Levent KURGUN

ÖZET
Dil bilgisi kitaplarında özel ad ile cins ad arasındaki farkın nicelik olduğuna yönelik açıklamalar, özel ad ile cins ad arasındaki ayrımı ifade edememektedir. Bunun sebebi, niceliğin neyi gösterdiğinin belirgin şekilde verilmemesi olabilir.  Ayrıca özel ad ve cins adın anlamları üzerinde de çok fazla durulmamıştır. Bu bakımdan, dilbilgisi kitaplarında yer alan özel ad ve cins ad tanımları, bu iki unsuru net bir şekilde birbirlerinden ayırt etmeye imkân vermemektedir.  Bunların yanı sıra özel ad veya cins adın oluşum süreci belirginleştirilmediği için, dilde neyin özel ad ve neyin cins ad olduğu tam olarak anlaşılamamaktadır. Bu yüzden, kitaplarda genellikle birer cümle ile geçiştirilen ve yalnızca sayıları bakımından farklıymış gibi gösterilen özel ad ve cins ad kavramlarının daha açıklayıcı tanımlarının yapılması gerekmektedir.

ANAHTAR SÖZCÜKLER
Özel ad, cins ad, onomastik, onomasioloji


Alındığı tarih: 1 Mart 2010
E-yayın tarihi: 15 Temmuz 2010

______________________________________________________________________

About Proper Noun and Common Noun

Levent KURGUN

ABSTRACT
The description of the difference between prpper name and common name in Grammar books giving as quantity is not able to express the distinction between proper noun and common noun. The reason for this, what quantitative indicates that may not be given significantly. Also the meaning of proper noun and common noun was not given point sufficiently. In this respect, the definition of proper noun and common noun in grammar books does not allow to distinguish clearly these two elements from each other. In addition, which proper noun or which common noun is can not be understood exactly in the language, for the formation process of proper noun and common noun was not concretized clearly. Therefore, more descriptive definitions needs to be done for proper noun and common noun that were slid over with only one sentence and indicated as if the difference between them were only on account of their numbers.


KEY WORDS
Proper name, proper noun, common noun, onomastics, onomasiology

(Received March 1 2010)
(Published Online July 15 2010)

Yazışma/Correspondence:
Yazışma Adresi/Address for correspondence : Levent Kurgun, Yrd.Doç.Dr., Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Kınıklı Kampüsü-Denizli, TÜRKİYE.

E-posta:  medele@gmail.comPencereyi Kapat

 Close Window