Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2010), 7/2:150-176
Telif Hakkı © 2010 Ankara Üniversitesi
DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.2.29

Journal of Modern Turkish Studies (2010), 7/2:150-176 Copyright © 2010 Ankara University
DOI: 10.1501/MTAD.
7.2010.2.29


 

Azerbaycan Matbuatında Füyuzat Dergisi

Erdoğan UYGUR

ÖZET
Hacı Zeynelabidin Tağıyev’in sahibi olduğu “Füyûzât” dergisi 1 Kasım 1906’da Ali Bey Hüseyinzâde Turan’ın idaresi altında Bakû’da yayın hayatına başlar. Bir yıl sonra, 1 Kasım 1907’de derginin faaliyetine son verilir. Toplam otuz iki sayıdan ibaret olan dergi  siyasal, toplumsal ve edebî konularda Azerbaycan aydınlarının yanı sıra Azerbaycan dışındaki pek çok Türk aydınının da görüş ve düşüncelerini ifade edebildiği bir zemin olması bakımından tarihî bir öneme sahiptir. Dergi “Türkleşmek, İslâmlaşmak, Avrupalılaşmak” şeklinde ifadesini bulan siyasal ve kültürel bir fikir hareketinin en önemli  temsilcilerinden biri olarak Azerbaycan matbuat tarihindeki yerini alır.

ANAHTAR SÖZCÜKLER
Füyûzât, Ali Bey Hüseyinzâde, Edebî dil, Ortak dil, Matbuat, Azerbaycan.


Alındığı tarih: 5 Mayıs 2010
E-yayın tarihi: 15 Temmuz 2010

______________________________________________________________________

Füyûzât in Azerbaijani Press

Erdoğan UYGUR

ABSTRACT
The Journal Füyûzât which was owned by a Azerbaijani Turkish entrepreneur Hacı Zeynelabidin Tağıyev, starts her literary life on 1 November 1906 under the direction of Ali Bey Hüseyinzâde Turan in Baku. One year later, on 1 November 1907, publication was abated. Füyûzât consisted 32 volumes and it has a historical importance as being a platform for Azebaijanian intellectuals and other Turkish intellectuals out of Azerbaijan in order that they expressed their political, social, literary opinions and views in this periodical. This periodical took place in Azerbaijan Turkish press, after 1905 as an important follower of the political and cultural idea; presented in the leitmotiv to become Turkized, Islamized and Europeanized.


KEY WORDS
Füyûzât, Ali Bey Hüseyinzâde, literary language, common language in Turkish world, Azerbaijani press in 1905 and after.

(Received May 5 2010)
(Published Online July 15 2010)

Yazışma/Correspondence:
Yazışma Adresi/Address for correspondence : Erdoğan Uygur, Doç.Dr., Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 06100 Sıhhıye/Ankara. E-posta: erdogan.uygur@humanity.ankara.edu.trPencereyi Kapat

 Close Window