Konuk

Ana Sayfa |  Hakkımızda |   Yayın Kurulu |  Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim

Giriş


 

Emir Süleyman Dönemi Şairlerinden Akkadıoğlu’nun Kâbûsnâme Tercümesi ve Nüshaları Üzerine
DOĞAN, Enfel
MTAD 2011,8(1):7-24; DOI: 10.1501/MTAD.8.2011.1.2
E-yayın Tarihi: 26 Nisan 2011
Makale (PDF 719 KB)

 


On the Copies and Translation of Kabusname Written by Akkadioglu Who Lived in the Period of Emir Suleyman
DOĞAN, Enfel
JMTS 2011,8(1):7-24; DOI: 10.1501/MTAD.8.2011.1.2
Published online: 26 April 2011
Article (PDF 719 KB) 

ÖZET

Kâbûsnâme, Keykavus bin İskender’in M. 1082 yılında oğlu Gîlân Şah için kaleme aldığı nasihatname-siyasetname türünde Farsça bir kitaptır. Bu kitap Eski Anadolu Türkçesi döneminde 6 farklı mütercim tarafından Türkçeye tercüme edilmiştir. Bunlardan Akkadıoğlu’nun yaptığı çeviri muhtemelen 15. yüzyılın başlarında, Yıldırım Bayezid’in oğlu Emir Süleyman’ın vezirlerinden Hamza Bey’in isteğiyle yapılmıştır. Bu makalede Akkadıoğlu’nun Kâbûsnâme çevirisi tanıtılacak, özellikle nüshaları hakkında bilgi verilecektir.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Eski Anadolu Türkçesi, Keykavus b. İskender, Kâbûsnâme, Akkadıoğlu, nasihatname.

ABSTRACT

Kabusname was written by Keykavus bin Alexander for his son Gilan Sah in 1082. It was written as a compendium-manifesto in Persian. During the period of old Anatolian Turkish the book was translated into Turkish by six different interpreters. Probably Akkadioglu’s translation was made in the early 15th century, on request by Hamza Bey who is son of Yildirim Beyazit and also one of the viziers of Emir Suleyman. In this article, interpetation of Kabusname written by Akkadioglu will be introduced and it will be given information about its copies.

KEY WORDS

Old Anatolian Turkish, Keykavus b. Alexander, Kabusname, Akkadioglu, compendium.

KAYNAKLAR / BIBLIOGRAPHY

AKKADIOĞLU, Kabusname Tercümesi, British Museum, Or. 7320  //  Atatürk Kitaplığı, İstanbul Kitaplığı Bölümü, 170 KEY // Millî Kütüphane, Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi Koleksiyonu, arşiv numarası: 06 Hk 303.

CEYHAN, Adem (1997) Bedr-i Dilşad’ın Murâd-nâmesi, Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara.

DOĞAN, Enfel (2010) Şeyhoğlu Sadrüddin’in Kabusname Tercümesi ve Eserdeki Fonetik Unsurlar Üzerine Bazı Tespitler. Uluslararası Eski Anadolu Türkçesi Araştırmaları Çalıştayı, 1-2 Aralık 2010, İstanbul Üniversitesi ve Türk Dil Kurumu, İstanbul.

GÖKBİLGİN, Tayyib (1979) "Süleyman Çelebi", İslâm Ansiklopedisi,  İstanbul: Millî Eğitim Basımevi, s. 179-182.

GÖKYAY, Orhan Şaik (1974) Keykâvus, Kabusname (çeviren: Mercimek Ahmed), 3. Baskı, Devlet Kitapları, İstanbul: Millî Eğitim Basımevi.

KURTULUŞ, Rıza (2002) "Keykâvus b. İskender", Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Ankara, 25,  s. 357.

LEVEND, Agâh Sırrı (1964) "Ümmet Çağında Ahlâk Kitaplarımız", TDAY-Belleten, 1963, Ankara, s. 89-115.

PAŞAZADE, Âşık (2007) Osmanoğullarının Tarihi, Tevârîh-i Âl-i Osman, (Haz.: Kemal YAVUZ - M. A. Yekta SARAÇ), İstanbul: Gökkubbe Yayınları.

PLESSNER, M. (1952) Keykâvus, Kaykâ’ûs b. İskandar b. Kâbûs b. Vaşmgîr ‘Unsur al-Ma‘âlî. İslâm Ansiklopedisi, İstanbul: Millî Eğitim Basımevi, 6, s. 630-631.

UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı (1988) Osmanlı Devletinin Saray Teşkilâtı, 3. Baskı, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.

UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı (1961) Osmanlı Tarihi, C. I, 2. Baskı, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.

YAVUZ, Kemal (2009) "XIV. Yüzyılda Türk Edebiyatı ve Bazı Dikkatler", Adıyaman Üniversitesi Ulusal Eski Türk Edebiyatı Sempozyumu, Adıyaman, s. 631-636.

.

Yazışma / Correspondence:

Enfel Doğan
, Yrd. Doç. Dr.
İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Ordu Cad. No:196, 34459 /İSTANBUL
E-posta:  enfel@istanbul.edu.tr

Alındığı Tarih/Received 15.01. 2011

 

.

.


 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta