Konuk

Ana Sayfa |  Hakkımızda |   Yayın Kurulu |  Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim

Giriş


Aruz vezinlerinin gösterilmesi üzerine bazı teklifler

ZÜLFE, Ömer  
MTAD 2011,8(1):52-66; DOI: 10.1501/MTAD.8.2011.1.5
E-yayın Tarihi: 26 Nisan 2008
Makale (PDF 494 KB)

 


Some Proposals on Arus Rhythm Which Indicated in Text Publications

ZÜLFE, Ömer  
JMTS 2011,8(1):52-66; DOI: 10.1501/MTAD.8.2011.1.5
Published online: 26 April 2011
Article (PDF 494 KB) 

ÖZET

Osmanlı aruz bilimine dair kitaplarda vezinler, ayrıntılı bir şekilde tasnif edilip incelenirken günümüzde bu yöntem terk edilmiş, gerek aruz nazariyesine dair çalışmalarda ve gerekse metin yayınlarında vezinler gösterilirken daha sade bir yol tutulmuştur. Bu durum, her ne kadar pratikte bir kolaylık sağlamışsa da vezinlerin doğru tespit edilememesi gibi yanlışlıklara da yol açmıştır. Bu makalede, aruz kalıplarında özellikle son cüzlerdeki değişikliklerin hangi sebeplerle gerçekleştiği üzerinde durulmuş ve bu çerçevede metin yayınlarında vezinlerin gösterilmesi üzerine bazı teklifler sunulmuştur.

ANAHTAR SÖZCÜKLER


Osmanlı şiiri, aruz, metin yayınları.


ABSTRACT

Meters were detailly classified and analysed in Classical books written about arus prosody. In contrast to this fact in modern books written about the same topic the method mentioned above has been quited. Either in theoretical studies about prosody or in publications of classical verse texts the meters have simply been shown. In practice this makes convenience but sometimes results in that the meters can not be determined accurately. In this study we deal with in which cases the last components of meters are changing moreover we make some offerings about how to show meters in publications of classical texts.

KEY WORDS

Ottoman poetry, arus, text publications.

KAYNAKLAR / BIBLIOGRAPHY

‘ALİ Cemāleddín (1875), ‘Arūż-ı Türkí, İstanbul, 4, 168, 9 s., Mekteb-i Ŝanāyi‘ Mašba‘ası.

ARARAT, Yusuf Cemil (1971), Aruza İtiraz, İstanbul, 77, 4, 9 s.

BAYRAM, Yavuz (2008), Amasya’ya Vâli Osmanlı’ya Pâdişâh Bir Şâir Adlî Sultân İkinci Bâyezîd Hân-ı Velî Hayatı Şahsiyeti Şairliği Dîvânının Tenkidli Metni, Amasya, 415 s., Amasya Valiliği Yayın No: 26.

İPEKTEN, Haluk (1994), Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, İstanbul, VIII, 84, 336 s., Dergah Yayınları.

MEHMED RİF'AT (1891), Mecāmi‘ü’l-Edeb; ‘İlm-i ‘Arūż, Dersa‘ādet, 5. C. 48 s., Kasbar Matba‘ası.

MUALLİM NACİ (1896), ‘Arūż Nümūnesi/Taktií', İstanbul, 24 s., Kasbar Matba‘ası.

ERASLAN, Kemal (1993), Ali-Şir Nevâyî Mîzânu’l-Evzân (Vezinlerin Terazisi), XIV+198 s., Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları: 568, Alî-Şîr Nevâyî Külliyatı: 14.

PERVANE BEG (1560), Mecmū‘a-i Nezā’ir, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Bağdat 406. sy.

ŞAFAK, Yakup (1996c), Aruz Vezinleri Arasında Farklı Bir Ses: Mef‘ûlü Mefâ‘îlü Mefâ‘îlü Fe‘ûlün, Yedi İklim, 72. sy., 47-49. s.

ŞAFAK, Yakup (1995), Aruzda “Taktî Usûlü”ne Dair, Yedi İklim, 65. sy., 12-13. s.

ŞAFAK, Yakup (2000), Fars ve Türk Aruzlarında Yeknesak ve Almaşık Vezinler, S. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi: 7. sy., 187-232. s.

ŞAFAK, Yakup (1996a), Fars ve Türk Edebiyatlarındaki Aruz Vezinlerinin Ritmik Yapıları Üzerine Düşünceler, Yedi İklim, 70. sy., 31-34. s.

ŞAFAK, Yakup (1996b) Fuzûlî, Hayalî ve Yahya Bey Divanlarında Yeknesak ve Almaşık Vezinlerle Yazılmış Manzûmelerin Özellikleri, Yedi İklim, 71. sy., 45-53. s.

ŞAFAK, Yakup (2003), Aruz Terimleri, Konya, 66 s., Saye.

TAHİRÜ'L_MEVLEVİ (1973), Edebiyat Lugatı, Haz. Kemal Edip KÜRKÇÜOĞLU, İstanbul, 184 s., Enderun Yayınları. 182. s.

TARLAN, Ali Nihat (1970), Zatî Divanı (Edisyon Kritik ve Transkripsiyon), II. C., İstanbul, 1-502 s. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları No: 1216.

ŞİRVANLI AHMED HAMDİ (1873), Teshílü’l-‘Arūż ve’l-Kavāfí ve’l-Bedāyi‘, İstanbul, 171, 1, 52, 59 s. Terakki Matbaası.

ZÜLFE, Ömer (2006), On Altıncı Yüzyıl Şairi Selîkî ve Şiirleri, Ankara, 250 s., Edebiyât.

ZÜLFE, Ömer (2009), Hecrî Kara Çelebî Muhyiddin Mehmed Dîvân, Ankara, 283 s., YayınEvi.

 

 

.

Yazışma / Correspondence:

Ömer Zülfe, Doç.Dr.
Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Göztepe Kampüsü 34722 Kadıköy İstanbul Türkiye

E-posta: omerzulfe@gmail.com

Alındığı Tarih/Received Şubat/February 12 2011

 

.

.


 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF &Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta