Konuk

Ana Sayfa |  Hakkımızda |   Yayın Kurulu |  Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim

Giriş


Туркестанский джадидизм и млaдотурецкое движение. Взгляды джадидов на государственность
BAZARBAYEV, Kanat  
MTAD 2011,8(1):87-102; DOI: 10.1501/MTAD.8.2011.1.7
E-yayın Tarihi: 26 Nisan 2008
Makale (PDF 396 KB)

 


Turkestan jadidizm and the Young Turks movement: Jadid views on the State
BAZARBAEV, Kanat  
JMTS 2011,8(1):87-102; DOI: 10.1501/MTAD.8.2011.1.7
Published online: 26 April 2011
Article (PDF 396 KB) 

ÖZET

Bu makalede Osmanlı Jön Türk düşüncesinin (II. Meşrutiyet ve sonrası) Türkistan Сedidçi düşüncesine ve temsilcilerine etkileriyle beraber, Türkistan'daki Ceditçi aydınların, XIX. yüzyıl sonundan XX. başına; 1905-1917 arasında modernleşme düşüncesi yanında, olgunlaşan Ekim Devrimi'yle kendisini ifade ederek, neşriyat yoluyla kuvvetlenen, siyasal olarak örgütlenip temsil gücünü de bulan millî devlet; istiklâl ve muhtariyet düşüncesi ve siyasî hareketi ele alınıp değerlendirilmiştir. Jön Türklerin "anayasa" düşüncesinin de Türkistan ceditçiliğine, aydınların Türkistan için tasavvur ettikleri ve kurmaya çalıştıkları devlet ve bunun düşüncesine etkisi sorgulanmıştır.

ANAHTAR SÖZCÜKLER


Jön Türkler, II. Meşrutiyet, Türkistan Ceditçiliği, M. Behbudi, Muhtariyet.


ABSTRACT                      

This article deals with the similar actions, positions and aims of Young Turks and the representative of jadidizm, the reformist movement of Turkestan in the late XIX-XX centuries and complex, historically multifaceted way of development.

KEY WORDS

Young Turks, Constitutionalism in Turkey of 1908, Turkestan jadidism, M. Behbudi, autonomy.


KAYNAKLAR / BIBLIOGRAPHY

ЦГА РУз,ф.И-461, оп. 1.д. 1919. (Özbekistan Cumhuriyeti Merkezî Devlet Arşivi, Taşkent)

Аъзамхужаев С.С. (2000) Туркистон Мухторияти, Тошкент: Маънавият.

Абдуллаев Р.М. (1993) Из истории национального движения в Туркестане после февраля 1917, Общественные науки в Узбекистане (ОНУ), № 4.

Агзамходжаев С (2006) История Туркестанской Автономии: Туркистон Мухториияти, Инт истории АН Респ. Узбекистан, Ташкент: ТИУ.

Ататюрк Кемаль (1966) Избранные речи и выступление, Москва.

Бехбудий М. (1906) Хайр ул-умури авсатухо, Хуршид, 11 октябрь.

Бехбудий М. (1913a) Икки эмас, турт тил лозим, Ойна, №1.

Бехбудий М. (1913b) Қози ва бийлар хақинда лойиха, Ойна, № 5.

Бехбудий М. (1917a) Баени хақиқат, Улуғ Туркистон, 12 июнь.

Бехбудий М. (1917b) Хақ олинур, берилмас, Хурият, 13 июль.

Габдуллин З.Х. (1963) Младотурецкая революция, Москва: Соцэкгиз.

Гасанова Э.Ю. (1988) Об идеологии национально-освободительного движения в Турций и роли Кемаля Ататюрка в ее развитии, Турция: история и современность.Сб. Москва статей- Наука,.

KARPAT K. (1973) An Ingniry into the Sociel Foundations of Nationalism in the Ottomam State from Social Estates to Classes, from Millets to Nations, Princeton University Press.

Турецкий сборник
(1909) СПб..

Улу Туркистон
(1917) 12 июнь.

Хужаев У. (1915) Турли уринлар, Садои Туркистон, 2 февраль.

.

Yazışma / Correspondence:

Базарбаев Канат Калдыбекович, Araş. Gör.
Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Tarih Bölümü, Kazakistan/Türkistan 161200.
E-posta: kanat-008@mail.ru
Tel: 0077016462295

Alındığı Tarih/Received Ocak/January 4 2011

 

.

.


 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF &Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta