Konuk

Ana Sayfa |  Hakkımızda |   Yayın Kurulu |  Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim

Giriş


 

Batı Oryantalizminin İslâm Peygamberine Fenomenolojik Bakışı
SARIÇAM, İbrahim    

MTAD 2013,10(2):23-42; DOI: 10.1501/MTAD.10.2013.2.13
E-yayın Tarihi: 30 Haziran 2013
Makale (PDF 788 KB)

 

Phenomenological Approach of Western Orientalism to Islam Prophet
SARIÇAM, İbrahim  
JMTS 2013,10(2):23-42; DOI: 10.1501/MTAD.10.2013.2.13
Published online: 30 June 2013
Article (PDF
788 KB)


 

ÖZET
Batı oryantalizminde, indirgemeci algılamaların yanında, Hz. Muhammed’in hayatını, kişiliğini ve mesajını İslâm’ın kendi kaynaklarını kullanarak, önyargısız ve iyimser yaklaşımla yazanlar da bulunmaktadır. Bu tür eğilimleri, oryantalizm çalışmalarının başladığı ve gelişme gösterdiği yıllara kadar geri götürmek mümkündür. Çünkü Batı’da, oryantalist çalışmalarla birlikte nispeten objektif değerlendirmeler yapılmaya başlanmıştır. Bu vesileyle Batılı düşünürler Hz. Muhammed hakkında bilgi veren temel kaynaklardan onun hayatını ve kişiliğini öğrenme fırsatı bulmuşlardır. Carlyle ve Goethe’nin eserlerinde iyimser bakışın izleri geniş bir şekilde görülmektedir. Müstakil fenomenolojik eserlere ise 19. ve 20. yüzyılda daha sık rastlanmaktadır. Bu eğilime mensup yazarlar, eserlerini, Batı kamuoyunu Hz. Muhammed hakkında doğru bilgilendirme ve önyargıdan kurtarma gibi iyi niyetli çabaların ürünü olarak takdim etmektedirler. Hz. Muhammed’in hayatına ve kişiliğine olgusal yaklaşanlar arasında, onu özür dileyici ve savunmacı bir tarzda kaleme alan John Davenport, eserini Kur’an ve sünnete dayanarak yazan Roger Arnaldez ve Hz. Muhammed’in kültüre yansıyan yönünü ele alan Annemarie Schimmel önemli yere sahiptir.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Batı Oryantalizmi, Muhammed, İslam, din, Fenomenolojik savunca


ABSTRACT
In Western orientalism, there is an approach called phenomenology. Phenomenological approach tries to investigate and study the life of the Prophet Muhammad and his message by applying to the Islamic sources without any preoccupation. It is possible to date this tendency as far as to the beginning of the Orientalism. Phenomenological approach provides to the Western public opinion to get unbiased information about the Prophet Muhammad. For example in the studies of T. Carlyle and Goethe the Prophet Muhammad has presented by and large truly and objectively. We apparently came across the studies of phenomenological approach especially in the 19th, and 20th centuries. The authors of this approach felt an obligation to present the Prophet Muhammad in real situation to gap the bridge between West and Islam and to serve two sides each to understand each others for building a peaceful world. Three representatives of the apologetic approach to the prophet Muhammad, J. Davenport, R. Arnaldez and A. Shimmel had studied Prophet Muhammad and Quran and made big contribution to the studies and Western orientalizm.

KEYWORDS
Western Orientalism, Muhammad, Islam, religion, Fenomenolojik approach

KAYNAKLAR / BIBLIOGRAPHY

CARLYLE Thomas (1943) Kahramanlar, çev. Reşat Nuri GÜNTEKİN, İstanbul,.
DAVENPORT John (1967) Hz. Muhammed  ve Kurân-ı Kerim, Çev. M.S.S.P., Ankara
YILDIZ Ahmet “Çağdaş Batı Dünyasında Peygamber İmajının Dönüşümü ve Thomas Carlyle’ın “Kahramanlar’ı” http://www.karakalem.net/article=751
SCHIMMEL Annemarie (2002) Muhammed, München
ARNALDEZ Roger (1982) Hz. Muhammed, Hadis ve Sözleri, çev. Burhanettin SEMİ, Ankara.
GOETE Johann Wolfgang von, (2005) Doğu-Batı Divanı, Çev. Bayram YILMAZ, Ankara.
http://gutenberg.spiegel.de/goethe/gedichte/mahomet.htm
KÜÇÜK Muhittin (2002) “Hz. Muhammed’in Nağmesi”, Yağmur Kültür ve Edebiyat Dergisi, Sayı 16.

 

Yazışma / Correspondence:

İbrahim Sarıçam, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü öğretim üyesi.
Adres: Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Bahriye Üçok Caddesi 06500 Beşevler ANKARA/TÜRKİYE.
E-posta: ibrahim.saricam@divinity.ankara.edu.tr

Alındığı Tarih/Received Eylül/September 13 2013

 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta: ctl@ankara.edu.tr