Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2013), 10/2
Konuk

Ana Sayfa |  Hakkımızda |   Yayın Kurulu |  Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim

Giriş


 

Вклад М.–А. Кастрена в лингвистическую тюркологию: суждения об “опыте описания койбальской и карагасской грамматики” 1857
КАКСИН, А.Д.

MTAD 2013,10(2):55-80; DOI: 10.1501/MTAD.10.2013.2.15
E-yayın Tarihi: 26 Nisan 2008
Makale (PDF 1,1 MB)

 

 

 

A Contribution of Mathias–Alexander Castrén to Linguistic Turkology: Versuch einer koibalischen und karagassischen Sprachlehre nebst Wörterverzeichnissen aus den tatarischen Mundarten des minussinschen Kreises 1857
KAKSIN, А.D.
JMTS 2013,10(2):55-80; DOI: 10.1501/MTAD.10.2013.2.15
Published online: 30 June 2013
Article (PDF 1,1 MB)


 

ÖZET
Bu makalede tanınmış dilbilimci ve halkbilimci Matthias Alexander Castrén’ın dilbilimsel Türkoloji sahasında meydana getirmiş olduğu en önemli çalışması olan Koybal ve Karagas Ağızlarının Dilbilgisi Denemesi (Versuch einer koibalischen und karagassischen Sprachlehre nebst Wörterverzeichnissen aus den tatarischen Mundarten des minussinschen Kreises (M. Alexander Castrén's Nordische Reisen und Forschungen, Buchdruckerei der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, 1857) konusunda irdeleme ve değerlendirme yapılmaktadır. Bununla birlikte bu çalışmada yukarıda zikredilen araştırma hakkında Matthias Alexander Castrén’in çağdaşları Franz Anton Schiefner, Vasiliy Radlov (Wilhelm Radloff) ve Nikolay Katanov tarafından bu ağızlarla ilgili dile getirilen düşünce ve görüşlere de yer verilmektedir.

ANAHTAR SÖZCÜKLER
Mathias–Alexander Castrén, Koybal, Karagas, Versuch einer koibalischen und karagassischen Sprachlehre, Anton Schiefner, W. Radloff, N.F. Katanov


ABSTRACT
In article the content of the main work [Versuch einer koibalischen und karagassischen Sprachlehre nebst Wörterverzeichnissen aus den tatarischen Mundarten des minussinschen Kreises (M. Alexander Castrén's Nordische Reisen und Forschungen, Buchdruckerei der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, 1857] of the outstanding linguist and ethnographer Mathias–Alexander Castrén is discussed. Those judgments which stated about this work Anton Schiefner, Vasily Radlov and Nikolay Katanov are given, and also the modern assessment of all that work which was done by M.–A. Castrén on research of languages and dialects of Siberia is given.
KEY WORDS

Mathias–Alexander Castrén, Koybal, Karagas, Versuch einer koibalischen und karagassischen Sprachlehre, Anton Schiefner, W. Radloff, N.F. Katanov

Библиография
КОНОНОВ, А.Н. (1990) Тюркология. In: Лингвистический энциклопедический словарь (Главный редактор В.Н.Ярцева), Москва: Советская энциклопедия, с.525-527.
КЮННАП, А. (1993) Койбальский язык. In: Языки мира: Уральские языки, Москва, с.389,
ХЕЛИМСКИЙ, Е.А. (1982) Древнейшие венгерско-самодийские языковые параллели (Лингвистическая и этногенетическая интерпретация). Москва: Наука.
BÖHTLINGK, O. (1849–1851) Über die Sprache der Jakuten. I–III. St.-Pétersbourg.
CASTRÉN, M.–A. (1857) Versuch einer Koibalischen und Karagassischen Sprachlehre nebst Wörterverzeichnissen aus den Tatarischen Mundarten des Minussinschen Kreises. St.-Pétersbourg.
JOKI, A. (1952) Die Lehnwörter des Sajansamojedischen. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. Tom 103. Helsinki.
KATANOV, N. (1886) Castren's Koibalisch-Deutsches Wörterverzeichniss und Sprachproben es Koibalischen Dialectes. Neu transscribirt von N. Katanoff. Mélanges Asiatiques, tires du Bulletin de L’Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg. Tom IX. 2. S.97-205. St.-Pétersbourg.

KAYNAKLAR / BIBLIOGRAPHY
KONONOV A.N. (1990) Tyurkologiya. Lingvistiçeskiy entsiklopediçeskiy slovar’ (Glavnıy redaktor V. N. Yartseva), Moskva: Sovetskaya entsiklopediya, 525-527.
КYUNNAP, А. (1993) Koybalskiy yazık, Yazıki mira: Ural’skiye yazıki, Moskva, s.389.
HELIMSKIY Ye. А. (1982) Drevneyşiye vengersko-samodiyskiye yazıkovıye paralleli Lingvistiçeskaya i etnogenetiçeskaya interpretatsiya), Moskva: Nauka.
BÖHTLINGK, O. (1849–1851) Über die Sprache der Jakuten. I–III. St.-Pétersbourg.
CASTRÉN, M.–A. (1857) Versuch einer Koibalischen und Karagassischen Sprachlehre nebst Wörterverzeichnissen aus den Tatarischen Mundarten des Minussinschen Kreises. St.-Pétersbourg.
JOKI, A. (1952) Die Lehnwörter des Sajansamojedischen. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. Tom 103. Helsinki.
KATANOV, N. (1886) Castren's Koibalisch-Deutsches Wörterverzeichniss und Sprachproben es Koibalischen Dialectes. Neu transscribirt von N. Katanoff. Mélanges Asiatiques, tires du Bulletin de L’Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg. Tom IX. 2. S.97-205. St.-Pétersbourg.

 

Yazışma / Correspondence:

Andrey Daniloviç Kaksin (Каксин Андрей Данилович), Filoloji Bilimleri Doktoru, N.F. Katanov Adına Hakas  Devlet Üniversitesi, İnsani Araştırmalar ve Sayan-Altay Türkolojisi Enstitüsü (Rusya Federasyonu, Hakasya Cumhuriyeti)
Adres/Adress:   RF, İnstitut gumanitarnıh issledovaniy i sayano-altayskoy tyurkologii Hakasskiy gosudarstvennıy universitet im. N.F. Katanova 655017 g. Abakan ul. Lenina 94  (Rusya Federasyonu)

E-posta: sadkaksin@yandex.ru

Alındığı Tarih/Received Mayıs/May 24 2013

 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta: ctl@ankara.edu.tr