Konuk

Ana Sayfa |  Hakkımızda |   Yayın Kurulu |  Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim

Giriş


 

Термины родства и свойства в пословицах и поговорках кумыкского языка
ГАДЖИЕВА, Лейла

MTAD 2012,9(1):7-13; DOI: 10.1501/MTAD.9.2012.1.2
E-yayın Tarihi: 24 Nisan 2012
Makale (PDF 719 KB)

 

Relationship Terms in Kumuk Turkish Proverbs
GADJIEVA, Leyla
JMTS 2012,9(1):7-13; DOI: 10.1501/MTAD.9.2012.1.2
Published online: 24 April 2012
Article (PDF 719 KB)

 


 

ÖZET
Türk halkların atasözlerinde Türklerin tarihi, iç dünyası, diğer halklarla kültür ilişkileri, aile değerleri yansıtılmaktadır. Türk dilindeki zengin ve çeşitli akrabalık terminolojisi, akrabalık ilişkilerini belirten yeni kelimelerin, terimlerin, deyimlerin meydana çıkmasını etkiliyor.  Diğer Türk atasözleri gibi Kumuk atasözleri de Kumukların iç dünyasının dilsel tiplerini belirtmektedir.

ANAHTAR SÖZCÜKLER
Türkler, Kumuk atasözleri, akrabalık terimleri.


ABSTRACT
The proverbs and sayings of Turkish peoples reflect history of Turks, their inner world, and cultural connections with other peoples, family values. Rich and various terminology of relationship in Turkish language stimulate the appearance of new lexemes, terms, paremijas, defining ties of relationship. Kumyk proverbs and sayings, like all Turkish paremijas, express the mentality of Kumyk and linguistic image of their inner world.

KEY WORDS
Kumyk  proverbs and saying, Turkish peoples, terminology of relationship.

KAYNAKLAR / BIBLIOGRAPHY

ГАДЖИАХМЕДОВ Н.Э. (2005) Функционально-семантическая характеристика ЛСГ обращений-обозначений семейно-родственных отношений в русском языке.  Семантика языковых единиц разных уровней. Выпуск. 9. , Махачкала, 3-10.
ГАДЖИАХМЕДОВ Н.Э., ГАДЖИЕВА Л. А. (2005) Термины родства и родственные отношения кумыков. Современные проблемы кавказского языкознания и тюркологии. Выпуск 6. ДГУ. Махачкала, 107-113.
ГАДЖИЕВА М.А. (2005) Лабиализация гласных в отемишском говоре кумыкского языка. Современные проблемы кавказского языкознания и тюркологии. Выпуск 6. ДГУ. Махачкала, 124-128.
ЖАНМАВОВ Ю. Ж. (1968) Къумукъ тил. Фонетика. Орфография. Орфоэпия.  Махачкала.
КАРА-ООЛ Л. С. (2003)Термины родства в тувинском языке. Дис. канд. филол. Наук. Кызыл.
КЕРИМОВ И. А. (1967) Очерки кумыкской диалектологии.  Дагучпедгиз. Махачкала.
СУЛАЕВА Ж. А. (2011). Пословичная концептуализация мира в кумыкском языке. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук. Махачкала.

 

Yazışma / Correspondence:

Leyla GADJIEVA,
Doç. Dr., Filoloji Bilimler Adayı, Dağıstan Devlet Üniversitesi Doğu Dilleri Fakültesi, İran ve Türk Filolojisi Bölümü Öğretim Üyesi.

Adres/Adress: Дагестанский государственный университет, Факультет востоковедения, Кафедра иранской и тюркской филологии г. Махачкала, 368556 Республика Дагестан
E-Posta: leylabdulla@yandex.ru

Alındığı Tarih/Received October 5 2011

 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta