Ana Sayfa |  Hakkımızda |   Yayın Kurulu |  Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim

Giriş


 

A Contrastive Analysis of Patterns of Lexical Collocations between English and Azeri Turkish: The Case of Animal Farm and its Translation
FAGHIH, Esmail ve Mahzad MEHDIZADEH  

MTAD 2013,10(3):118-131; DOI: 10.1501/MTAD.10.2013.3.29
E-yayın Tarihi: 11 Kasım 2013
Makale (PDF 1 MB)

 

 

A Contrastive Analysis of Patterns of Lexical Collocations between English and Azerbaijan Turkish: The Case of “Animal Farm” and its Translation
FAGHIH, Esmail and Mahzad MEHDIZADEH  
JMTS 2013,10(3):118-131; DOI: 10.1501/MTAD.10.2013.3.29
Published online: 11 November 2013
Article (PDF
1 MB)


 

ÖZET
Bu çalışma Hayvan Çiftliği adlı orijinal İngilizce romanın Azerbaycan Türkçesi tercümesini ve İngilizce ile Azerbaycan Türkçesi arasında sözbirimsel eş dizimliler açısından incelemeleri ve tespitleri içermektedir. Çalışmanın temel amacı ise İngilizce ve Azerbaycan Türkçesindeki sözbirimsel eş dizimlilerin dizilimindeki benzerlik ve farklılıkları tespit ederek ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda Azerbaycan Türkçesine tercümesi yapılan İngilizce roman için Benson’un (1986b) İngilizce sözbirimsel eş sıralamalarının dizimi kriterleri esas alınmıştır. Bu esaslara göre yapılan kategorilerin Azerbaycan Türkçesi tercümesindeki aynı işlevdeki sözbirimsel eş sıralamaları ile karşılaştırması yapılmıştır. Tüm bu incelemeler neticesinde görülmüştür ki İngilizce ve Azerbaycan Türkçesindeki sözbirimsel eş sıralamalarının dizimi oldukça farklıdır. Bu sebeple araştırmanın sonucuna göre İran Azerbaycan Türkçesi konuşurlarının İngilizce sözbirimsel eş sıralamarı öğrenirken zorluk çekecekleri tahmin edilmektedir.

ANAHTAR SÖZCÜKLER
Eş dizim, sözbirimsel eş dizimliler, eş dizimsel model, eş dizim sınıflandırması.


ABSTRACT

Attempts have been made in this study to investigate the patterns of English and Azerbaijan Turkish lexical collocations in the original English novella Animal Farm and its Azerbaijan Turkish translation. The specific objective of this study is to identify the similarities and differences in the patterns of English and Azerbaijan Turkish lexical collocations. To meet this end, lexical collocations throughout the English novella have been identified and categorized with resort to Benson’s (1986b) categorization of English lexical collocations. The classified English collocations were then compared and contrasted with their Azerbaijan Turkish correspondences. Comparison and contrast of these collocations in English and Azerbaijan Turkish revealed that the word order patterns in lexical collocations of these two languages are different in most cases. Therefore, on the basis of the strong version of contrastive analysis it is predicted that learning English lexical collocations will be troublesome for Iranian Azerbaijan Turkish speakers.

KEY WORDS
Collocation, Lexical collocation, Collocational Patterns, Classification of collocation.

KAYNAKLAR / BIBLIOGRAPHY

BAKER, M. (2001). In Other Words: A course book on translation . London and      New York: Taylor and Francis.
BARTSCH, S. (2004). Structural and functional properties of collocations in English:A Corpus Study of Lexical and Pragmatic Constraints on Lexical Co-occurrence. Gunner Narr Verlag.
BENSON, M., BENSON, E. & ILSON, R. (1986). The BBI combinatory dictionary of English: A guide to word combinations. Amsterdam: John Benjamins.
CARTER, R. (1998). Vocabulary: Applied linguistic perspectives (2nd ed.). London: Routledge.
CHAUN Li, C. (2005). A Study of Collocational Error Types in ESL/EFL College Learners’ Writing. Master’s thesis, Ming Chaun University.
COWIE, A. P. (2009). Semantics. Oxford : Oxford University Press.
Heyvanlar Qalasi. (2010). (V. QULİYEV, Trans.) Tabriz: Akbar Rahimzad Faraci .
KATAMBA, F. and STONHAM, J. (2006). Morphology (2nd ed.). Hampshire: PALGRAVE MACMILLAN.
LARSON, M. L. (1998). Meaning- Based Translation: A Guide to Cross- Language Equivalence (2nd ed.). Maryland: University Press of America.
McCARTHY, M. and O'DELL, F. (2008). English collocations in use. Cambridge University Press.
MOHAMMADPANAH, B. (2008). Turkān Dar Guzar-i Tārikh . Tehran: Sabzan.
NATTINGER, J. R. and DeCARRICO, J. S. (1992). Lexical Phrases and Language teaching. Oxford: Oxford University Press.
NIDA, E.A. (1964a). Towards a Science of Translating. Leiden: E. J. Brill 
ORWELL, G. (2010). Animal Farm. Tehran: Jangal.
PALMER, F. (1976). Semantics (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
SMADJA, F. (1993). Retrieving Collocations from Text: Xtract. Cambridge: MIT press.

 

Yazışma / Correspondence:

Esmail Faghih, Prof. Dr., Fars Edebiyatı ve Yabancı Diller Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, İslamî Azad Üniversitesi, Güney Tahran Kolu, Tahran / Faculty of Persian Literature and Foreign Languages, Department of English Language, Islamic Azad University,  South Tehran Branch, Tehran, Iran.

Mahzad Mehdizadeh, YL / M.A., Fars Edebiyatı ve Yabancı Diller Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, İslamî Azad Üniversitesi, Güney Tahran Kolu, Tahran

Adres/Adress: Faculty of Persian Literature and Foreign Languages, Department of English Language, Islamic Azad University,  South Tehran Branch, Tehran, Iran

E-posta/E-mail: mahzad.mehdizadeh@yahoo.com

Alındığı Tarih/Received Mayıs/May 5 2013

 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta