Konuk

Ana Sayfa |  Hakkımızda |   Yayın Kurulu |  Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim

Giriş


 

Kıbrıs Türk Ağızlarında Ünsüzlerle İlgili Ses Bilgisel Özellikler
GÜMÜŞATAM, Gürkan   

MTAD 2012,9(3):135-159; DOI: 10.1501/MTAD.9.2012.3.29
E-yayın Tarihi: 3 Kasım 2012
Makale (PDF 528 KB)

 

 

 

The Phonological Features of Consonants in Cypriot Turkish Sub-Dialects
GÜMÜŞATAM, Gürkan   
JMTS 2012,9(3):135-159; DOI: 10.1501/MTAD.9.2012.3.29
Published online: 3 November 2012
Article (PDF 528 KB)

 


 

ÖZET
Bu makalede Kıbrıs Türk ağızlarındaki ünsüzler incelenmiştir. Önce, Kıbrıs Türk ağızlarındaki ünsüzler oluşum noktalarına göre sıralanmış ve yapı özellikleri verilmiştir. Bunun ardından ünsüz uyumlarının durumuna değinilmiştir. Sıralanan ünsüzler Batı Grubu Anadolu ağızlarıyla karşılaştırılmıştır. Verilen bu genel bilgilerin ardından ünsüz benzeşmeleri ve benzeşmezlikleri, ünsüz düşmesi ve türemesi, ünsüz ikizleşmesi gibi fonetik olaylar değerlendirmeye alınmıştır. Belirlenen fonetik özelliklerden hangilerinin KTA’da genel hangilerinin ise kısmȋ olduğuna değinilerek genel görünümü ortaya çıkarılmıştır.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Kıbrıs Türk ağızları, ses bilgisi, ünsüzler, Türkiye Türkçesi ağızları.


ABSTRACT
This article examined the consonants in Turkish Cypriot sub-dialects. First, the Turkish Cypriot sub-dialects of the structural properties of consonants and are ranked according to points of occurrence. After that, the state of consonant harmony, is mentioned. Consonants listed in the Anatolian sub-dialects of the Western Group were compared. General information about the changes after the consonants were examined. Turkish Cypriot sub-dialects of phonetic features which determined that the general has been unearthed. Partial left features.  

KEY WORDS
Turkish Cypriot sub-dialects, phonetic, consonants, Turkey Turkish sub-dialects.

KAYNAKLAR / BIBLIOGRAPHY

AKSAN D. (2000) Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim. Ankara: TDK.
ARGUNŞAH M. (2009a) Kıbrıs Ağzıyla İlgili Yayınlanmış Çalışmalara Eleştirel Bir Bakış. Kıbrıs Konuşuyor (hzl. Rıdvan ÖZTÜRK), İstanbul: Kesit Yayınları, 63-74.
ARGUNŞAH, M. (2009b) Kıbrıs Ağızlarında Ünlü Değişmeleri. Kıbrıs Konuşuyor (hzl. Rıdvan ÖZTÜRK), İstanbul: Kesit Yayınları 85-108.
BANGUOĞLU T. (1959) Türk Grameri I. Bölüm (Sesbilgisi). Ankara: TDK.
BANGUOĞLU T. (2004) Türkçenin Grameri. Ankara: TDK.
CAFEROĞLU A. (1958) Anadolu Ağızlarında İçses Ünsüz Benzeşmesi. TDAY-Belleten, 1-11.
ÇELEBİ N. (2010) Kıbrıs Türk Ağızlarında Dil İlişkisi İzleri. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Doktora Tezi).
DEMİR N. (2009a) Örnek Metinler. Kıbrıs Konuşuyor (hzl. Rıdvan Öztürk), 249-264.
DEMİR N. (2009b) Kıbrıs Ağızlarının Tipik Özellikleri. Kıbrıs Konuşuyor (hzl. Rıdvan Öztürk), 17-28.
DUMAN M. (2009) Kıbrıs Ağzının Morfolojik Kaynakları: +cIK Küçültme Ekinin Kullanımı. Kıbrıs Konuşuyor (hzl. Rıdvan ÖZTÜRK), 75-83.
ERDEM M. D., BÖLÜK R. (2011) Kaş (Antalya) Ağzı Ses Özellikleri Üzerine. Turkish Studies, 6/1, 406-447.
www.turkishstudies.net/Makaleler/335518014_2erdemmehmetdursun.pdf  (27.07.2011)
EREN H. (1971) Kıbrıs Ağzının Kökeni. Milletlerarası Birinci Kıbrıs Tetkikleri Kongresi Türk Heyeti Tebliğleri, 347-359.
ERGİN M. (1999) Türk Dil Bilgisi. İstanbul: Bayrak Bas.
GÖKDEMİR G. (2008) Kıbrıs Türk Kültüründe Masal Geleneği. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Doktora Tezi).
GÖKÇEOĞLU M. (2002) Manilerimiz. Lefkoşa: KTEV.
GÖKÇEOĞLU M. (2007) Bilmecelerimiz. Lefkoşa: KTEV.
GÜLSEVİN G. (2008) Türkiye Türkçesi Ağızlarında Kıpçakça Denilen Unsurlar Üzerine. Turkish Studies, 3/3, 378-387.  
http://www.turkishstudies.net/sayilar/sayi9/0g%C3%BClseving%C3%BCrer.pdf  (27.07.2011)
GÜRKAN A. (1997) Kıbrıs Ağzında Edatlar Bağlaçlar ve Ünlemlerin Kullanım Özellikleri. Lefkoşa: KKTC MEB.
HAKERİ B. H. (2003) Hakeri’nin Kıbrıs Türkçesi Sözlüğü. Gazimağusa: SAMTAY.
KABATAŞ O. (2007) Kıbrıs Türkçesinin Etimolojik Sözlüğü. Lefkoşa: Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Yay.
KARAHAN L. (1996) Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması. Ankara: TDK.
KOÇ A. (2010) Kelime Sonunda Ünsüz Türemesi. Konya Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 28, 47-67.
KOÇ N. (1996) Yeni Dilbilgisi. İstanbul: İnkılâp Yay.
MAHMUD EL-KÂŞGARÎ (1986) Dîvânu Lugâati’t-Türk I-II-III. (hzl. Besim ATALAY). Ankara: TDK. www.diyalektolog.com/DergiDetay.aspx?ID=3&Detay=Ozet (27.07.2011)
MUTLU H. K. (2010) Balıkesir Tahtacı Türkmenleri Ağzının Fonetik Özellikleri. Diyalektolog, I, 21-46.
ÖZKAN M. (1993) Mahmud b. Kadi-i Manyas Gülistan Tercümesi (Giriş-İnceleme-Metin-Sözlük). Ankara:TDK.
ÖZOKUTAN T. (2005) Kıbrıs Türk Masalları Derleme-İnceleme. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
ÖZSOY S. (2004) Türkçenin Yapısı-I Sesbilim. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.
ÖztürkRıdvan (hzl.) (2009) Kıbrıs Konuşuyor. İstanbul: Kesit Yayınları.
PARLATIR İ. (2006) Osmanlı Türkçesi Sözlüğü. Ankara: Yargı Yayınevi.
SAĞIR M. (2002) Ses Olayları Bakımından Anadolu Ağızları. A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 20, 1-7.
SARAÇOĞLU E. (2004) Kıbrıs Ağzı. Lefkoşa: Ateş Matbaacılık.
SARAÇOĞLU E. (2005) Bir Kıbrıs Masalında Kıbrıs Ağzının Fonetik Özellikleri. Fikret Türkmen Armağanı, 611-619.
SİLAHŞÖR E. (2010) Amasya Merkez Ağzının Ses Bilgisi Özellikleri. Diyalektolog, I, 47-84. http://www.diyalektolog.com/DergiTamDetay.aspx?ID=4&Detay=Ozet (27.07.2011)
YORGANCIOĞLU O. (2000) Kıbrıs Türk Folkloru. Gazimağusa: Canbulat Basımevi.

 

Yazışma / Correspondence:

Gürkan Gümüşatam,Yrd.Doç.Dr., Kıbrıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi.

Adres/Adress: Kıbrıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Lefkoşa KKTC. 

E-Posta: ggumusatam@ciu.edu.tr

Alındığı Tarih/Received July 29 2011

 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta