Modern Türklük Araştırmaları Dergisi !0/3 (Eylül 2013)

Ana Sayfa |  Hakkımızda |   Yayın Kurulu |  Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim

Giriş


 

Национальная специфика мотивированной лексики английского, русского и узбекского языков
HOŞIMHUDJAYEVA,Mohiruh  

MTAD 2013,10(3):156-162; DOI: 10.1501/MTAD.10.2013.3.31
E-yayın Tarihi: 11 Kasım 2013
Makale (PDF 471 KB)

 

 

An Investigation of the Plant-name Motivation in English, Russian and Uzbek Languages (in Russian)
HOŞIMHUDJAYEVA,Mohiruh 
JMTS 2013,10(3):156-162; DOI: 10.1501/MTAD.10.2013.3.31
Published online: 11 November 2013
Article (PDF
471 KB)


 

ÖZET
Bitkiler bütün insanlar için evrensel iken bitkilerin adlandırılması her bir dil için kendine özgüdür. Her bir ulus dilinde belirli bir bitki ile ilgili bilgisini kendi tarihine, dinine, ulusal geleneklerine ve mentalitesine dayalı olarak kaydeder. İngilizce, Rusça ve Özbek Türkçesinde bitki adlarınının (phitonym) motivasyonunun (motivation) incelenmesi bu birimlerde hangi ulusal spesifik özelliklerin etkin olduğunu, her bir dilde bunun nasıl yansıdığını anlamamıza yardımcı olur. Bu makaledeki dilbilimsel-kültürel analiz bitki adlarının iç biçimlerinde hangi imge ve kavramların bulunduğunu, hangi yolla söz varlığının motivasyonunun gerçekleştiğini ortaya koymaktadır.

ANAHTAR SÖZCÜKLER
Motivasyonun ulusal özellikleri, bitki adları, İngilizce, Rusça, Özbekçe.


ABSTRACT
Plants are universal for all people in the world but their nomination is unique for each language, as every nation fixes the information about a plant in the language on the basis of its history, religion, national traditions and mentality. The comparative investigation of the plant-name motivation in English, Russian and Uzbek languages helps us to understand what national specific features are fixed in these units and how they are expressed in each compared language. So linguo-cultural analysis conducted in this article has revealed what images and concepts are established in the internal forms of the plant names, and in what ways the motivation of vocabulary is carried out.

KEY WORDS
Comparative analyses of motivation, national specificity, phythonims, English, Russian and Uzbek languages.

Библиография
ABBYY (2011) Lingvo х5 электронный словарь (английско-русский) (русско-английский).
АБДУРАҲМОНОВ Д., СОДИҚОВ Т., НОСИРОВ Ш., ТУРОБОВА М. (1991)Ўзбек шевалари лексикаси.Тошкент.
КОЗЛОВА И. Е. (1999) Специфика явления мотивации слов в русском языке. Автореферат диссертации на соискание степени кандидата филологических наук. Томск.
КОНОВАЛОВА Н.И.(2000) Словарь народных названий растений Урала. Екатеринбург.
САХОБИДДИНОВ С.С. (1953)Ўрта Осиёдаги  фойдали ва зарарли ўсимликларнинг махаллий номлари луғати. Тошкент.
ТАМЕРЬЯНТ.Ю.(2013) Виды национально-культурной лексики как отражение особенностей этнического мышления [режим доступа: 2013-05-06] http://www.viu-online.ru/tl_files/docs/bulleten/b29%2023 %20tamer.doc


KAYNAKLAR / BIBLIOGRAPHY


ABBYY (2011) Lingvo х5 электронный словарь (английско-русский) (русско-английский).
ABDURAHMONOV D., T. SODİKOV, Ş. NOSİROV, M. TUROBOVA (1991) Uzbek şevalari leksikasi, Taşkent.
KOZLOVA İ. Ye. (1999) Spetsifika yavleniya motivatsii slov v russkom yazıke. Avtoreferat dissertatsii na soiskaniye stepeni kandidata filologiçeskih nauk. Tomsk.
KONOVALOVA N. İ. (2000) Slovar’ narodnıh nazvaniy rasteniy Urala. Yekaterinburg.
SAHOBİDDİNOV S.S. (1953) Urta Asiyadagi foydali ve zararli usimliklarning mahalliy nomlari lugati, Taşkent.
TAMERYANT Yu. (2013) Vidı natsional’no-kul’turnoy leksiki kak otrajeniye osobennostey etniçeskogo mışleniya URL: http://www.viu-online.ru/tl_files/docs/bulleten/b29%2023 %20tamer.doc (2013-05-06).

 

Yazışma / Correspondence:

Mohiruh Hoşimhudjayeva (Хошимхуджаева Мохирух Музаффаровна), Mirza Ulugbek Özbekistan Ulusal Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi, Çeviri Teorisi ve Karşılaştırmalı Dilbilimi Bölümü Uzman Araştırmacısı

Adres/Adress: G. Taşkent-100174, Vuzgorodok, Natsional’nıy universitet Uzbekistana, Özbekistan (Узбекистан, г. Ташкент-100174, Вузгородок, Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, факультет зарубежной филологии, кафедра теории перевода и сравнителной лингвистики)

E-posta/Email: sakurajapan9@gmail.com

Alındığı Tarih/Received Haziran/June 29 2013

 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta