Ana Sayfa |  Hakkımızda |   Yayın Kurulu |  Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim

Çıkış Giriş


 

Особенности ассимиляции и функционирования западноевропейских заимствований в СМИ Узбекистана
Давлатова Эльвира МУРАДОВНА  
MTAD 2014,11(3):85-92; DOI: 10.1501/MTAD.11.2014.3.32
E-yayın Tarihi: 15 Aralık 2014

Makale (PDF 463 KB)

 

 

 

 

The Features of Assimilation and Functioning of Western European Borrowings in Mass Media Of Uzbekistan
MURADOVNA, Davlatova El’vira   
JMTS 2014,11(3):85-92; DOI: 10.1501/MTAD.11.2014.3.32
Published online: 15 December 2014
Article (PDF 46
3 KB)

  ÖZET
Bu makalede modern dönemde  (kitle iletişim araçları malzemelerine göre) Batı-Avrupa kelime işleyişinin özellikleri incelenmektedir. Gündelik yaşamın hemen hemen tüm alanlarında; politika, ekonomi, sosyal ve kültürel alanlarda dilde önemli dönüşümler gözlenmiştir. Kitle iletişim araçları ve süreli yayınlar dil topluluğunda mevcut değişikliklerin göstergesidir. Dergiler okuyucuların dil kullanımlarının ve dilin verimlilik ve tutarlılığındaki ufak dalgalanmaların göstergesidir. Siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel olarak dilde büyük bir dönüşüm gözlenmektedir. Özbek dilindeki Batı-Avrupa dillerinden kelime kabul problemine ayrılmış olan bu makale, kelime asimilasyonu ve modern basındaki metinlerde kabul edilen kelime işleyişini sorgulamaktadir. Özellikle, grafik, gramer ve semantik olarak kabul edilen Batı-Avrupa kelime asimilasyonu bu düzeylerde incelendiğinde, Özbekistan’da yayınlanan gazetelerdeki Batı-Avrupa kelime işleyiş özellikleri ortaya çıkmaktadır

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Batı Avrupa dillerinden alıntıların asimilasyonu, asimilasyon düzeyleri, grafik adaptasyon, morfolojik adaptasyon, semantik adaptasyon, kitle iletişim araçları.
ABSTRACT
The article deals with the influence of one culture to another one, transition from one ethnic community to another new object of the living culture in the reception different spiritual values. With new realia and artifacts foreign lexemes come which perceive by language recipient and functions in Uzbek language. In the article, there is given review questions of assimilation and functioning lexical loans from the West European languages in modern periodical press material. In particular, analyses levels of lexical loans are from the West European languages such as graphical, grammatical and semantically, consider features of functioning lexical loans in mass media which is published in Uzbekistan.

KEY WORDS

Assimilation of Western European borrowings, levels of assimilation, graphical adaptation, morphological adaptation, semantical adaptation, mass media.


БИБЛИОГРАФИЯ

ДЬЯКОНОВА И. В. (2002) Иноязычное слово : социопсихолингвистический аспект исследования : автореф. дис. …канд. филол. наук . – Пермь.
КРЫСИН Л. П. (1994) Иноязычное слово в контексте современной общественной жизни // Рус.яз. в школе. – 1994. – № 6. – С. 56–63.
НИКИТИН Д. С. (2010) Структурно-функциональные особенности иноязычных заимствований в тексте современной газеты. Автореф. дисс...канд-та филол. наук . – Ярославль.
НИКИТИН Д. С. (2007) Грамматические особенности функционирования англоязычных существительных в газетном дискурсе// Вестник Поморского университета. Серия «Гуманитарные и социальные науки». Выпуск №6. –Архангельск, С. 143 – 146.

Источники
Oila davrasida. № 20. 2013
Ozbekiston ovozi. №48. 2011
Turkiston. № 27. 2004
XXI аср. №17. 2004
Бекажон. №23.2007
Жануб вақти. №10. 31.07. 2012
Маърифат. №8.2003
Халқ сўзи. № 75. 18.04.12
Эрудит. №473. 2010

KAYNAKLAR / BIBLIOGRAPHY
D'YAKONOVA I. V. (2002) Inoyazıçnoye slovo : sotsiopsikolingvistiçeskiy aspekt issledovaniya : avtoref. dis. …kand. filol. nauk , Perm'.
KRISİN L. P. (1994) İnoyazıçnoye slovo v kontekste sovremennoy obşchestvennoy jizni. Russkiy yazık v şkole,1994,№ 6, 56–63.
NİKİTİN D. S. (2010) Strukturno-funktsional'nıye osobennosti inoyazıçnıh zaimstvovaniy v tekste sovremennoy gazetı. Avtoref. diss...kand-ta filol. nauk ., Yaroslavl'.
NİKİTİN D. S. (2007) Grammatiçeskiye osobennosti funktsionirovaniya angloyazıçnıh suşçestvitel'nıh v gazetnom diskurse. Vestnik Pomorskogo universiteta. Seriya «Gumanitarnıye i sotsial'nıye nauki». Vıpusk №6. Arkhangel'sk, 143 – 146.

Örneklerin Alındığı Kaynaklar/Corpus

Bekajon. №23.2007
Erudit. №473. 2010
Halk suzi. № 75. 18.04.12
Janub-vakti. №10. 31.07. 2012
Ma’rifat. №8.2003
Oila davrasida. № 20. 2013
Ozbekiston ovozi. №48. 2011
Turkiston. № 27. 2004
XXI Asr.
№17. 2004

 

Yazışma / Correspondence:

El’vira Davletova (Давлатова Эльвира Мурадовна), Öğr. Gör., Termez Devlet Üniversitesi, Filolojisi Fakültesi, İngiliz Filolojisi Bölümü Öğretim Görevlisi.

Adres: Termezskiy gosudarstvennıy universitet, Fakul’tet filologii, Kafedra angliyskoy filologii, Respublika Uzbekistan Surhandar’inskaya oblast’, g. Termez, Hodjayeva ul., 43 (Термезский государственный университет, Факультет филологии, Кафедра английской филологии, Республика Узбекистан Сурхандарьинская область, г. Термез, Ходжаева улица, 43).

E-posta: : elya-71@list.ru

Alındığı Tarih/Received Mart/March 31 2014

 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta