Ana Sayfa |  Hakkımızda |   Yayın Kurulu |  Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim

Çıkış Giriş


 

Türkçede Emir ve Rica Bildiren Kullanımlar Üzerine
BAYRAKTAR, Nesrin  
MTAD 2014,11(3):93-105; DOI: 10.1501/MTAD.11.2014.3.33
E-yayın Tarihi: 15 Aralık 2014

Makale (PDF 394 KB)

 

 

 

 

On Expressions Used To Make Request And Give Orders in Turkey Turkish
BAYRAKTAR, Nesrin 
JMTS 2014,11(3):93-105; DOI: 10.1501/MTAD.11.2014.3.33
Published online: 15 December 2014
Article (PDF 394 KB)

  ÖZET
Türkiye Türkçesinde emir ve rica bildiren yapıları birbirinden ayırmak her zaman mümkün değildir.  Emir kipiyle çekimlenmiş bir yapı; rica, dilek, dua ya da beddua bildirebilmektedir. Rica için kesin bir yapıdan söz etmek mümkün değildir. Bu çalışmada, günümüz Türkiye Türkçesinde emir kipinin anlam özellikleri, emir ve rica bildiren yapılar ele alınmaktadır.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Türkiye Türkçesi, emir kipi, emirler, ricalar, edim bilimi, söz eylemler.
ABSTRACT
It is not always possible in Turkey Turkish to distinguish between syntactic structures used to express imperatives and requests. An expression containing an imperative modal may imply a request, wish, blessing, or a curse. Formation of a request does not follow a particular rule. This study will focus on the semantic properties of the imperative modal and other structure conveying imperatives and request in Modern Turkey Turkish..

KEY WORDS

Modern Turkish, imperatives, orders, requests, pragmatics, speech acts..


KAYNAKLAR / BIBLIOGRAPHY
AKAR Didar (2000) Gereğinin Yapılmasını Rica Ederim: İş Yazışmalarında Kullanılan İstek Biçimleri, Dilbilim Araştırmaları 2000, İstanbul: Simurg Yayınları, 9-16.
BAYYURT Yasemin (2000) Türkçede ‘Resmiyet’ Kavramına TV Sohbet Programları Çerçevesinde Bir Bakış, Dilbilim Araştırmaları 2000, İstanbul: Simurg Yayınları, 17-37.
BUSSMANN Hadumod (2006) Routledge Dictionary of Language and Linguistics, Trans. and Ed. Gregory TRAUTH-Kerstin KAZZAZI, London: Routledge Press.
CAFEROĞLU Ahmet (1971) Türkçemizdeki gıl-gil Emir Eki. TDAY-Belleten-1971, 1-10.
DERELİ Sevgi (2008) Sözlü İletişimde Nezaket Stratejileri. Türkbilig, 2008/15, 24-52.
DOĞAN Gürkan (1997) Buyurmayan Buyrum Tümceleri. VII. Uluslararası Türk Dilbilimi Konferansı Bildirileri, Ankara, 249-256
DOĞANÇAY-AKTUNA, Seran-Sibel KAMIŞLI (1997) Söylemler Bağlamında Türkçede Kibarlık İmleri. Dilbilim Araştırmaları 1997, Ankara: Kebikeç Yayınları, 133-141.
EDİZKUN Haydar (2003) Türk Dilbilgisi, Sesbilgisi-Biçimbilgisi-Cümlebilgisi, İstanbul: Remzi Kitabevi, 8. Baskı.
ERGİN Muharrem (1998) Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri İçin Türk Dil Bilgisi, İstanbul: Bayrak Yayınları, 1998.
ERGUVANLI TAYLAN, Eser-A. Sumru ÖZSOY  (1993) Türkçedeki Bazı Kiplik Biçimlerinin Öğretimi Üzerine. VII. Dilbilim Kurultayı Bildirileri (13-14 Mayıs 1993), Ankara.
KAHRAMAN Barış, Derya AKKUŞ (2007) The Use of Request Expressions by Turkish Learners of Japanese. Eğitimde Kuram ve Uygulama C. 3(2), 122-138.
KARA Funda (2011) Bil- Tasvir Fiilinin İşlevleri. Turkish Studies International Periodical for the Languages and History of Turkish or Turkic, Vol: 6/1 Winter, 1421-1438.
KORKMAZ Zeynep (2003) Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 827.
TEKMEN Ayşe Nur (2004) Türkçe ve Japoncada ‘Saygı Dili’ Kavramı Üzerine. V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri II (20-26 Eylül 2004), Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları- 855/II, 2827-2836.

 

Yazışma / Correspondence:

Nesrin Bayraktar, Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi.

Adres: Hacettepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Beytepe Ankara – TÜRKİYE

E-posta: bnesrin@yahoo.com

Alındığı Tarih/Received Haziran/June 27 2014

 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta