Konuk

Ana Sayfa |  Hakkımızda |   Yayın Kurulu |  Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim

Giriş


 

Diller arası Etkileşim Süreçlerini Belirleyen Kimi Etkenler
DİNÇ, Artum
MTAD 2011,8(3):7-23; DOI: 10.1501/MTAD.8.2011.3.34
E-yayın Tarihi: 30 Kasım 2011
Makale (PDF 1.602 KB)

 


Some Factors Determining Interlanguage Interaction Processes
DİNÇ, Artum
JMTS 2011,8(3):7-23; DOI: 10.1501/MTAD.8.2011.3.34
Published online: 30 November 2011
Article (PDF 1.602 KB)


 

ÖZET
Bu yazıda dillerarası etkileşim süreçlerinde kimi dil-içi ve dil-dışı etkenlerin dillerin konumu, yapısı, işlevselliği, süreğenliği, kapsamı ve saygınlığı üzerindeki belirleyici etkileri güç ilişkileri bağlamında değerlendirilip tartışılmaktadır. Dillerarası etkileşim süreçleri; makro düzeyde kültürler, orta düzeyde örgütlü güç odakları ve mikro düzeyde ise kültürel değerler ile toplumsal konumların taşıyıcı-eyleyicileri olan kişilerarası etkileşim süreçlerinin parçası olarak düşünülebilir. Dolayısıyla dillerarası etkileşim süreçlerini kapsayan güç ilişkileri ağı, farklı dilleri temsil eden güç odakları arasındaki kaynak (özellikle de insan kaynakları) paylaşımı üzerine sürdürülen savaş alanlarının bir parçasını oluşturur. Ayrıca dil planlaması olgusunun değişik boyutları; dil planlamasının amaçları, dil planlamasında karar vericileri güdüleyen dil ideolojileri, politik otoritenin dil politikaları, dil planlamasının bileşenleri arasındaki eşgüdümlülük derecesi vb. hedef dillerin konumu, yapısı, işlevselliği, süreğenliği, kapsamı ve saygınlığı üzerinde yarattığı nicel ve nitel etkiler de yazıda işlenmektedir.


ANAHTAR SÖZCÜKLER
Güç ilişkileri, dillerarası etkileşim, dil planlaması.


ABSTRACT
In this paper the determining effects of some internal and external language factors in the interlanguage interaction processes on the status, structure, functionality, continuity and prestige of languages are evaluated and discussed in the context of power relations. Interlanguages interaction processes are supposed as part of intercultures interaction processes at the macro level, of organized interpower-centers interaction processes at the mezo level, and of interpersonal interaction processes who are actors of cultural values and social statuses at the micro level. Therefore, the network of power relations including interlanguages interaction processes is a part of the battle fields be maintining on the sharing of source (especially human resources) between the power centers representing different languages. In addition, it is studied quantitative and qualitative effects that different dimensions of the phenomenon of language planning -for example language planning purposes, language ideologies that motivate decision-makers, language policies of political authority, coordination degree between components of language planning etc.- create on the status, structure, functionality, contiunity, scope and prestige of target languages.

KEY WORDS
Power relations, interlanguages interaction, language planning.

KAYNAKLAR / BIBLIOGRAPHY

BALDAUF R. B.& KAPLAN R. B. (1997) Language Planning from Practice to Theory. Clevedon: Multilingual Matters Ltd.

BALDAUF R. B. (2004) Language Planning and Policy: Recent Trends, Future Directions. http://espace.library.uq.edu.au/eserv/UQ%3A24518/LPPCoPap1AAAL04.pdf (09.09.2011).

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TEŞKİLATI. Resmî Diller. http://www.unicankara.org.tr/today/1.html (03.05.2011).

COBARRUBIAS J. (1983) Ethical Issues in Status Planning. Progress in Language Planning: International Perspectives. Eds. Juan COBARRUBIAS ve Joshua FISHMAN. New York: Mouton Publishers.

COOPER R. L. (1989) Language Planning and Social Change. New York: Cambridge University Press.

ÇELİK S. (2010) Zihin Felsefesi Açısından Bilinç Kavramına Bir Bakış. Felsefe Ekibi. Sayı: 14. http://www.felsefeekibi.com/dergi/s14_y13.html (04.05.2011).

DURAK M. (2010) Dilin Özellikleri. http://www.scribd.com/doc/30928049/dilin-ozellikleri (03.05.2011).

FERGUSON G. (2006) Language Planning and Education. Edinburgh: Edinburgh University Press Ltd.

GÜVENÇ B. (1999) İnsan ve Kültür. İstanbul: Remzi Kitabevi.

HAUGEN E. (1983) The Implementation of Corpus Planning: Theory and Practice. Progress in Language Planning: International Perspectives. Ss: 269-289. Eds. J. COBARRUBIAS and J. A. FISHMAN. Berlin: Mouton.

HEIDEGGER M. (y.k.) Letter on ‘Humanism’. Almancadan İngilizceye Çev. Miles GROTH. http://www.wagner.edu/departments/psychology/sites/wagner.edu.departments.psychology/files/download/
Martin%20Heidegger-%20Letter%20On%20%27Humanism%27.pdf
(29.04.2011).

YATACO M. (2009) Endangered Languages, Language Planning Theory, Defense of the Mother Tongue.
http://www.linguistic-rights.org/miryam-yataco/Language_Planning_Miryam_Yataco.pdf (09.09.2011).

ZHAO S. ve LIU, Y. (2007) Home Language Shift and Its Implications for Language Planning in Singapore: From the Perspective of Prestige Planning. The Asia Pacific-Education Researcher. Cilt: 16, No: 2.
http://ejournals.ph/index.php?journal=TAPER&page=article&op=view&path[]=82&path[]=196  (09.09.2011).

 

.

Yazışma / Correspondence:

Artum DİNÇ, Doktorant, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sosyoloji Bölümü. Kültür, kültürler arası etkileşim, etniklik ilgi alanıdır.

E-posta/Email: artumdinc@hotmail.com

Alındığı Tarih/Received May 5 2011

 

.

.


 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta