Konuk

Ana Sayfa |  Hakkımızda |   Yayın Kurulu |  Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim

Giriş


 

Dil Hayatiyeti Bağlamında Çuvaş Türkçesinin Durumu
ARIKAN, İbrahim
MTAD 2011,8(3):71-86; DOI: 10.1501/MTAD.8.2011.3.37
E-yayın Tarihi: 30 Kasım 2011
Makale (PDF 460 KB)

 


The Situation of Chuvash Turkish in the Context of Language Vitality
ARIKAN, İbrahim   
JMTS 2011,8(3):71-86; DOI: 10.1501/MTAD.8.2011.3.37
Published online: 30 November 2011
Article (PDF 460 KB)


 

ÖZET
Dil toplumu oluşturan bireylerin sosyal, kültürel, politik ve ekonomik durumlarına ve tercihlerine göre canlılığını devam ettirir veya yok olur. XVI. yüzyıldan itibaren Rus hâkimiyetine giren İdil-Ural Bölgesinde yaşayan bir Türk topluluğu olan Çuvaşlar da hem Çarlık dönemi Rusyası'nda hem de Sovyet rejimi döneminde Rusların ve Rusçanın yoğun etkisi altında kalmıştır. Bir yandan Çarlık dönemindeki misyonerlik faaliyetleri, öte yandan Sovyet rejiminin yeni bir kimlik inşası sürecinde toplumların yeniden şekillendirilmesi girişimleri, Çuvaş Türkçesini de olumsuz yönde etkilemiştir. Bu yazıda Çuvaşlar arasında Çuvaş Türkçesinin etnolinguistik hayatiyetinin boyutları ortaya konmaya çalışılacaktır.


ANAHTAR SÖZCÜKLER
Çuvaşlar, Çuvaş Türkçesi, etnolinguistik hayatiyet, dil statüsü.


ABSTRACT
Languages continue to survive or dead according to the social, cultural, politic and even economic preferences or status of individuals within society. Chuvashes as a Turkish people settled the Idil-Ural Region that was dominated by Russian since the 16th century, had remained under the intensive influence of Russians both the Tsarist perriod and the Soviet Regime and even Russian language. On the one hand missionary activities in the period of the Tsarist Russia, on the other hand initiatives of the Soviet regime that trying to build a new identification of the peoples had negatively influenced the Chuvash Turkish. This article explores the dimensions of ethnolinguistic vitality of Chuvash Turkish.  

KEY WORDS
Chuvashes, Chuvash Turkish, ethnolinguistic vitality, language status.

KAYNAKLAR / BIBLIOGRAPHY

ANDREYEV V. A. (1991) Çăvaş Yalĕsençi İkçĕlhelĕh Pirki. Tăvan Çĕlhe İkçĕlhelĕh Taphărĕnçe (s. 18-32). Şupaşkar: Çăvaş SSR Ministrsen Soveçĕ Şumĕnçi Çĕlhe, Literatura, İstori tata Ekonomika Nauka Tĕpçev İnstituçĕ.

FONT EKTOR ALOS İ. (2009) Çăvaş Çĕlhin Sotsiallă Normalizatsiyĕ Hăş Melpe Pulat’?, Tĕnçeri 14-mĕşNatsi tata Tĕnçe Çĕlhisem Pirki Konferentsi, 16 Ekim 2009, Şupaşkar.

GILES H., BOURHIS R. Y. & TAYLOR D. M. (1977) Towards A Theory of Language in Ethnic Group Relations. Language, Ethnicity and Intergroup Relations. London: Academic Press, 307-348.

KRASNOV H. G. (1989)  İ. Ya. Yakovlev İz Perepiski. Çeboksarı: Çuvaşskoe Knijnoe İzdatelstvo.

KUTLAY Y. (2011)  Does Ethnolinguistic Vitality Theory Account For The Actual Vitality of Ethnic Groups? A Critical Evolution. Journal of Multilingual and Multicultural Development , 32 (2): 111-120.

MILLER A. (2005) The Empire Imagination and the of Russian Nation in the Nationalism. A. MILLER & A. J. RIEBER içinde, Imperial Rule. New York: Central European University Press, 9-26.

NASIROVA O.D. (2000) Çuvaşskiy Yazık. Pis’menniye Yazıki Mira: Rossiyskaya Federatsiya Sotsiolingvistiçeskaya Entsiklopediya, ss. 559-579, Moskva: Kvebek-Moskva

UNESCO. (2011. 04. 26) UNESCO. 04 26, 2011 tarihinde UNESCO Web Sitesi: http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/00120-EN.pdf  adresinden alındı.

YAMAMOTO A., BRENZINGER M., & VILLALON M. E. (2008) A  Place for All Languages: On Language Vitality and Revitalization. Museum International , 60 (3): 60-70.

.

.

Yazışma / Correspondence:

İbrahim ARIKAN
, Araş. Gör.,  Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü.

Adres/Adress: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 06100 Sıhhıye/Ankara.

E-posta: imarikan@yahoo.com

 

Alındığı Tarih/Received May 5 2011

 

.

.


 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta