Konuk

Ana Sayfa |  Hakkımızda |   Yayın Kurulu |  Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim

Giriş


 

İran Azerbaycan Türkçesi ve Türkiye Türkçesi Konuşurlarının Ret Stratejileri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Deneme
RAHİMİ, Musa (RAHIMI, Mousa)

MTAD 2012,9(4):5-6; DOI: 10.1501/MTAD.9.2012.4.41
E-yayın Tarihi: 11 Şubat 2013
Makale (PDF 336 KB)

 

 

 

A Comparative Essay on Denial Strategies of Iranian Azerbaijan Turkish speakers and Turkey Turkish Speakers
RAHIMI, Mousa (Rahimi Musa)
JMTS 2012,9(4):92-107; DOI: 10.1501/MTAD.9.2012.4.41
Published online: 11 February 2013

Article (PDF
336 KB)

 


 

ÖZET
Eldeki çalışma gündelik yaşamda karşılaştığımız ve kullandığımız ret stratejileriyle ilgili olarak, İran Azerbaycan Türkçesi ve Türkiye Türkçesi konuşurlarının farklı ret stratejlerini incelemeyi kapsamaktadır. Bu bağlamda iki toplumun da aynı ret stratejilerinin olmasının yanı sıra kendilerine özgü bir kısım ret biçimleri ve anlatım tarzları da vardır. Bu çalışmada dil-toplum, dil-iletişim ve dil-kültür bağlantıları gözetilmeye çalışılırken kuramsal çerçevenin oluşması için kimi kuramların tanımı yapılmış ve her iki toplum için uygulanmıştır.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Toplum dilbilim, İran Azerbaycan Türkçesi konuşurları, Türkiye Türkçesi konuşurları, Ret stratejileri.


ABSTRACT
This study aims to analyze the denial strategies of Iranian Azerbaijan Turkish speakers and TurkeyTurkish speakers, which are currently used and also encountered in our daily lives. In this context, not only both communities have same denial strategies but also they have their own distinctive denial strategies and turn of phrase. Within the scope of this study, while the ties amoung the terms of language-society, language-communication and language-culture are tried to be overseen, some models (theories) have also been defined and exercised for both of the societies  

KEY WORDS
Sociolinguistics, Iranian Azerbaijan Turkish speakers, Turkey Turkish speakers, denial strategies.

KAYNAKLAR / BIBLIOGRAPHY

AKSAN, Doğan (1982) (Haz.) Dilbilim Seçkisi, TDK Yay. Ankara.
ASLAN, Sema (2005) "Türkiye Türkçesine Sezdirmeye Dayalı Rica Stratejileri", MTAD, Cilt 2, Sayı 1, Mart.
AUSTIN, J. L. (1962) How to Do Thing with Words, Oxford University Press, London.
GODDARD, C. and A. WIERZBICKA (1997), "Discourse and Culture". In Teun A. van DIJK (ed.), Discourse as Social Interaction, Sage Publications, pp 231-259, London.
GÜNAY, V. Doğan (2000) "Söylemin Yorumlanması". Söylem Üzerine içinde (A. KOCAMAN eds.), Ankara: ODTÜ Yay., 82- 104.
GÜNAY, V. Doğan (2004) Dil ve İletişim, Multilingual Yay., İstanbul.
JOHNSTONE, B. (1989) "Linguistic Strategies and Cultural Styles for Persuasive Discourse", Language, Comunication and Cultur: Current Direction (International and Intercultural Communication Annual XIII) 139-156, ed. by. Stelia TING-TOAMEY and Felipe KORZENNY.
İMER, Kamile (1990) Dil ve Toplum, Gündoğan Yay., Ankara.
KEMAL YUNUSOĞLU M. (2009) "Siyasetin 'Renkleri': Semantik Yaklaşım", MTAD, Cilt 6, Sayı 2, Haziran, Ankara Ün.
KILIÇ, Veysel (2002) Dilin İşlevleri ve İletişim, Papatya Yay., İstanbul.
LABOV, W. (1972) Sociolinguistic Patterns. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, USA.
LABOV, W. (1982) "Dilin Toplumsal Bağlamı İçinde İncelenmesi" Dilbilim Seçkisi (Çev. Veysel KILIÇ), Yayına Hazırlayan: Doğan AKSAN, TDK Yay., Ankara.
Nutku, Özdemir (1989) Sahne Bilgisi, İstanbul: Kabalcı Yayınları.
SEARLE, J. R. (2000) Söz Edimleri. (Çev. Levent AYSEVER), Ankara, Ayraç Yay., Ankara.
SCHIFFRIN, D. (2004), "Discourse Analysis and Conversation Analysis", Sociolinguistics: an international handbook of the science of language and society, HSk 3.3, 2nd ed., pp. 88-99, Berlin.
TAYLOR, T., D. CAMERON (1987) "Speech Act Thoery and Conversation Analysis", Analysing Conversation: Rules and Units in the Structure of Talk. ss. 43-63, Oxford: Pergamon.
VARDAR Berke (2007) Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü, Multilingual Yabancı Dil Yayınları, İstanbul.
Van DIJK, Teun A. (Ed.). (1985) "Introduction: Discourse Analysis as a New Cross Discipline", Handbook of Discourse Analysis, (4 vols), vol. 1, pp. 1-10, London: Academic Press.

 

 

Yazışma / Correspondence:

Musa Rahimi (Mousa Rahimi), Dr. öğrencisi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı.    

Adres/Adress: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, 06100 Sıhhiye ANKARA/TÜRKİYE.

E-Posta: rahimi.musa@gmail.com

Alındığı Tarih/Received July 7 2012

 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta