MTAD


 

 

İsmail Bey Gaspıralı’nın Fikrî Eserlerindeki Metaforlar Üzerine
ERDEM, Melek
MTAD 2014,11(4):91-106; DOI: 10.1501/MTAD.11.2014.4.46
E-yayın Tarihi: 19 Mayıs 2015

Makale (PDF 440 KB)

 

On The Metaphors in İsmail Bey Gaspıralı's Intellectual Works
ERDEM, Melek
JMTS 2014,11(4):91-106; DOI: 10.1501/MTAD.11.2014.4.46
Published online: 19 May 2015
Article (PDF
440 KB)

 

 

ÖZET
Gaspıralı, çalışmalarında döneminin siyasî ve sosyokültürel hayatını her yönüyle yansıtmıştır. Eserlerinde anlam olaylarını da ustalıkla kullanmıştır. Mecazların yol açtığı çok anlamlılık, kelime seçiminin en önemli özelliğidir. Eserlerinde anlatımın güçlü olmasının en mühim sebeplerinden birisi metafor ve metonimlerin geniş ölçüde somutlaştırmalara dayanıyor olmasıdır.


ANAHTAR SÖZCÜKLER
Gaspıralı, anlam olayları, mecaz, metafor, metonimi.

 


 

ABSTRACT
Gaspıralı, reflected in the works every aspect of his century political and sociocultural lives. He skillfully used the semantic figurs in his articles. The most important feature of the choice of words in his articles is polysemy caused by tropes. One of the most important reasons for having a strong narrative in his articles is metaphor and metonymy that depends largely concretizations.


KEY WORDS
Gaspıralı, semantic figurs, trope, metaphor, metonymy. .


 

KAYNAKLAR / BIBLIOGRAPHY

AKPINAR Yavuz (2008) İsmail Gaspıralı Seçilmiş Eserleri: Fikri Eserleri 2, İstanbul.
AKSAN Doğan (1978) Anlambilimi ve Türk Anlambilimi, Ankara.
AKSAN Doğan (1999) Anlambilim: Anlambilim Konuları ve Türkçenin Anlambilimi, Ankara.
BİLGEGİL Kaya (1989). Edebiyat Bilgi ve Teorileri Belâgat, İstanbul.
CROFT William (1993) The Role of Domains in The Interpretation of Metaphors and Metonymies, Cognitive Linguistics, 4 (4), Berlin. New York, 335-370.
CRUSE D. A. (1986) Lexical Semantics, Cambridge.
DUNBAR George (1991) The Cognitive Lexicon, Tübingen.
ERDEM Melek (2000) Kültürel dil bilimi ve Türkmen Türkçesinde deyim aktarmaları (metaphor) üzerine, Dördüncü Uluslar Arası Türk Dili Kurultayında Sunulan Tebliğ (27 Eylül 2000), İzmir.
ERDEM Melek (2003) Türkmen Türkçesinde Metaforlar, Ankara: KÖKSAV yayınları.
ERDEM Melek (2006) “Metaphorization of the Material Process During the Mental Process in the Turkish Dialects of the Oghuz Group”, Central Asiatic Journal, 50(2): 279-297.
ERDEM Melek (2010) “The Time Metaphors in Oguz Concept System”. Central Asiatic Journal, 54: 191-206.
KITTAY Eva Feder (1987) Metaphor Its Cognitive Force and Linguistic Structure, Oxford: Clarendon Press.
LAKOFF George, Mark Johnson (1999) Philosophy in the Flesh: The Embodied Mind and Its Challenge to Western Thought, New York.
LAKOFF George (1987) Women, Fire, and Dangerous Things What Categories Reveal about the Mind, Chicago and London: The University of Chicago Press.
LAKOFF George, Mark Johnson (1980) Metaphors We Live By, Chicago and London.
LYONS, John (1977) Semantics, Volume 1-2, Cambridge, New York, New Rochelle, Melbourne, Sydney.
LYONS John  (1995) Linguistic Semantics: An Introduction, Cambridge.
PALMER Gary B. (1996) Toward A Theory of Cultural Linguistics, Austin: University of Texas Press.
WIERZBICKA Anna (1996) Semantics: Primes and Universals, Oxford. New York: Oxford University Press.

 


Yazışma / Correspondence:

Melek Erdem, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi.
Adres: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, 06100 Sıhhıye/ Ankara

E-posta: melekerdem@yahoo.comAlındığı Tarih/Received Şubat/February 3 2015

 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta