Ana Sayfa |  Hakkımızda |   Yayın Kurulu |  Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim | Çıkış Giriş

 

Konstantin İvanov'un "Narspi" Manzumesinde Geleneksel Çuvaş İnançları
BAYRAM, Bülent  
MTAD 2011,8(2):63-84; DOI: 10.1501/MTAD.8.2011.2.20-tr
E-yayın Tarihi: 15 Ağustos 2008
Makale (PDF 466 KB)

 

Chuvash Folk Beliefs in The Epic Poem "Narspi" of Konstantin Ivanov
BAYRAM, Bülent  
JMTS 2011,8(2):63-84; DOI: 10.1501/MTAD.8.2011.2.20-e
Published online: 15 August 2011
Article (PDF 477 KB)


 

ÖZET
Konstantin İvanov’un Narspi adlı manzumesi, Çuvaş modern edebiyatının ilk eserlerinden biridir.  Modern Çuvaş edebiyatının kuruluş döneminin diğer eserlerinde olduğu gibi, Narspi’de de şekil ve muhteva özelliklerine folklorun etkisi pek çok araştırmanın konusu olmuştur.  Ancak muhtevaya yansıyan folklorik ögelerle ilgili çalışmalar çok azdır.  Makalede bu yönde tespitler yer almaktadır. Bu tespitler, eserin daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır.  Eserin yazıldığı dönem, Hristiyanlığın Çuvaşlar arasında hızla yayıldığı bir dönemdir.  Manzumenin şairi K. İvanov da bu yönde eğitim veren Simbir Çuvaş Öğretmen Okulu’nda eğitim almıştır. Bu durumlar göz önünde bulundurularak manzumedeki geleneksel Çuvaş kültürüyle ilgili unsurlar ele alınmıştır. Geleneksel Çuvaş kültürünün esere ne şekilde ve hangi ağırlıkta yansıdığı sorgulanmıştır. 

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Çuvaş folkloru, folklor ve edebiyat, halk inançları, Konstantin İvanov, Narspi, Çuvaş edebiyatı.


ABSTRACT

Konstantin Ivanov’s poet, named as Narspi, is one of the first works of modern Chuvash literature. As the other works in the founding term of modern Chuvash literature, impact of folklore on the form and content of Narspi has been the theme of many researches. But the researches about the folkloric facts in theme are very few. Determinations will be done in terms of this aspect in this essay. These determinations will ensure to understand the poem better. The period, which the poem written, is a period that Christianity has been permeated rapidly among Chuvashes. The poet of the poem K. Ivanov studied in Simbir Chuvash Teachers’ Training School, which trained on the same aspect. These facts have been taken into consideration and the facts about the traditional Chuvash culture in the poem have been evaluated. The reflections of traditional Chuvash culture, in what form and strength, on the poem have been considered.

KEY WORDS
Chuvash folklore, folklore and literature, folk beliefs, Konstantin Ivanov, Narspi, Chuvash literature.


KAYNAKLAR
Andreyev İ.A. (1983) Sın Yaçisem. Şupaşkar.
Aşmarin N. İ. (1929) Çĭvaş Sĭmah isen Kineki. III. Çeboksarı.
Aşmarin N. İ. (1934) Çĭvaş Sĭmah isen Kineki. VII, Çeboksarı.
Aşmarin N. İ. (1935a) Çĭvaş Sĭmah isen Kineki. VIII, Çeboksarı.
Aşmarin N. İ. (1935b) Çĭvaş Sĭmah isen Kineki. IX, Çeboksarı.
Aşmarin N. İ. (1936) Çĭvaş Sĭmah isen Kineki. XI, Çeboksarı.
Aşmarin N. İ. (1941) Çĭvaş Sĭmah isen Kineki. XV, Çeboksarı.
Aşmarin N. İ. (1982) “Vvedeniye v Kurs Çuvaşskoy Narodnoy Slovesnosti”. Çuvaşskiy Fol’klor. Spetsifika Janrov, Çeboksarı, 3-53.
Aşmarin N. İ. (2006) “Çuvaş Halk Kültürü Derslerine Giriş”.  (Çev. Bülent BAYRAM), Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, VI/2, 495-520.
Bayram B. (2010) Çuvaş Türklerinin Kahramanlık Anlatmaları (Alplar). Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yay., Ankara, 334.
Arık D. (2005), Hıristiyanlaştırılan Türkler (Çuvaşlar). Aziz Andaç Yay. 
Enderov V. A. (2010) “Demonizm Proizvedeniy K. V. İvanova”. Narspi Poemĭn Vĭrttĭnlĭhi Tata XX imirti Çĭvaş Kul’turi, Şupaşkar, 54-60.
Fedotov m. P. (1996) Etimologiçeskiy Slovar’ Çuvaşskogo Yazıka. Tom II, Çeboksarı.
Fedotov m. P. (1998) Slovar’ Çuvaşskih Nehristiyanskih Liçnıh İmen. Çeboksarı 1998.
Fedotova e. V. (2010) “Çuvaşskiye Narodnıye Primetıi Poverya v Poeme –Narspi-”. Narspi Poemĭn Vĭrttĭnlĭhi Tata XX İmirti Çĭvaş Kul’turi, Şupaşkar, 74-79.
Bardakoğlu A. (2007) İlmihal I, İman ve İbadetler (İlmi Müşavere ve Redaksiyon Heyeti: Prof. Dr. Hayreddin Karaman, Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, Prof. Dr. H. Yunus Apaydın). “İslam Dini”. Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara, 92-96.
İnan A. (1991) “Dede Korkut Kitabında Eski İnançlar ve Gelenekler”. Makaleler ve İncelemeler. C. II, Türk Tarih Kurumu Yay., 239-252.
Jeltov m. P. (2010) “Hal’hi Vĭhĭtri Narspi”. Narspi Poemĭn Vĭrttĭnlĭhi Tata XX İmirti Çĭvaş Kul’turi, Şupaşkar, 35-38.
Kreuger j. R. (1961) Chuvash Manuel. Indiana University Pupblication, Uralic and Altaic Series, Vol. 7, Blomington.
Lebedeva e. A. (2010) “Mifologiçeskiye Aspektı Poemı Narspi”. Narspi Poemĭn Vĭrttĭnlĭhi Tata XX imirti Çĭvaş Kul’turi, Şupaşkar, 41-47.
Magnitskiy v.k. (1905) Çuvaşskaya Yazıçeskiya İmena. Kazan.
Mészáros Gy. (2000) Sbornik Çuvaşskogo Folklora. Pamyatniki Staroy Çuvaşskoy Verı. Çuvaşskiy Gosudarstvennıy İnstitut Gumanitanıh Nauk, Çeboksarı.
Mészáros Gy. (1909). Csuvas Népköltési Gyűjtemény I. Kötet A Csuvas Ősvallás Emlékei, Budapest.
Rodionov V. (2006) Çĭvaş Literaturi XVIII-XIX İmirsem. ÇKİ, Şupaşkar.
Salmin a. K. (2007) Sistema Religii Çuvaşey. Nauka, Sankt Peterburg.
Sidorova Y. S. (1972) “Çuvaşskiy Fol’klor v Tvorçestve K. V. İvanova”. Çuvaşskiy Yazık, Literatura i Fol’klor, Çeboksarı, 352-364.
Skazki i Predaniya Çuvaş ‘Çĭvaş Hallap isem’. (1908) Simbirsk’.
Stanyal V. (2000) “Sir Ivĭli, Hivel Açi”, Konstantin İvanov Sırnisen Puhhi.ÇKİ, Şupaşkar, 11-27.
Yermakova g. A. (2010) “Osobennosti Kontseptosferı v Poeme K. V. İvanova –Narspi-”. Narspi Poemĭn Vĭrttĭnlĭhi Tata XX İmirti Çĭvaş Kul’turi, Şupaşkar, 20-26.
Yegorov v. G. (1964) Etimologiçeskiy Slovar’ Çuvaşskogo Yazıka. ÇKİ.
Yıldırım D. (1982) “Çuvaşlı Şâir İvanov ve ‘Narspi’si”.  Türk Kültürü, XIX, S. 220, 331-335.
Yıldırım D. (1998)  “Çuvaşlı Şâir İvanov ve ‘Narspi’si”. Türk Bitiği, Akçağ Yay., 259-263.
Yılmaz, e. (2006) Narspi: Çuvaşça Bir Aşk Öyküsü, TDK Yay. , Ankara.
Yuhma M. (1993) “Pirin Itaraymi ‘Narspi’”, Narspi, Vuçah Biblioteki, Şupaşkar, 96s.
Zahemsky L. (1976/1978) “Konsztantin Ivanov: vastiló”. Keletkutatás 1976/1977. Tanulmányok az orientalisztika köréből. Kőrösi Csoma Társaság, Budapest, 225-233.
Zahemsky L. (1978) “Folklore in Early Chuvash Poetry”. Neohelicon-Acta Comparationis Litteraturum Universarum 6/1, 269-291.

 

Yazışma / Correspondence:

Bülent Bayram
Yrd. Doç. Dr., Kırklareli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Kavaklı Kampüsü, KIRKLARELİ.  
E-posta: bulentbayram01@hotmail.com     

Alındığı Tarih/Received 07.05. 2011

 

.

.


 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta