Ana Sayfa |  Hakkımızda |   Yayın Kurulu |  Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim | Çıkış Giriş

 

Лирика Садои
Мухиддинова, Назмия
MTAD 2011,8(2):118-133, DOI: 10.1501/MTAD.8.2011.2.24
E-yayın Tarihi: 15 Ağustos 2011
Makale (PDF 335 KB)

 

Lyrics of Sadâî
MUHIDDINOVA, Nazmiya
JMTS 2011,8(2):118-133; DOI: 10.1501/MTAD.8.2011.2.24
Published online: 15 August 2011
Article (PDF 335 KB)


 

ÖZET
Özbek lirik şiiri tarihinde özel bir yere sahip olan şair Mirhasan Sedâî’nin eserleri henüz tam olarak araştırılmamış ve onun kişiliği ve şiirleri çağdaş edebiyat bilimi görüşü açısından değerlendirilmemiştir. Günümüze kadar onun Divan'ı ve şiirleri akademik çevre ve şiir severler camiası tarafından bilinmiyordu. Tarafımızdan şairin Divan'ının bazı el yazma ve litografya baskı nüshaları bulunmuştur. Bu kaynakları karşılaştırmalı inceledik ve edebî türlere göre sınıflandırdık, ayrıca şairin eserlerinin temel edebî özelliklerini açıklamağa çalıştık.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Özbek edebiyatı, lirik şiir, el yazma kitap, litografi baskı, şiir türleri


ABSTRACT

Mirhasan Sadâî is one of the great poets, who have a special place in the history of Uzbek lyric poetry. His works has not been studied yet in full and his personality and creativity requires a new attitude. So far, his Divan and his poetry have been unknown for as academia and the general public. We have found some manuscripts and lithographic edition of the poet's couch. On the basis of comparative and critical study of these sources we have managed to classify the genres of poetry Sadâî, and briefly describe of the main features of artistic creativity of this poet.

KEY WORDS
Uzbek Literature, lyrics, manuscripts, lithographic edition, genres of poetry.


KAYNAKLAR
Асрлар нидоси. – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1982. 334-372-бетлар.
Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси, том 7. – Тошкент: Давлат илмий нашриёти,  2004. 415-бет.
Мирҳасан Садои. Девон. (нашрга тайёрловчи  ва сўз боши муаллифи: Назмия Муҳиддинова). Тошкент: «Мумтоз сўз», 2010. – 168 б.
Мухтаров А. Дильшод и её место в истории общественной мысли таджикского народа в ХIХ-начале ХХ вв. Душанбе: 1969.

 

Yazışma / Correspondence:

Nazmiya Muhiddinova / Назмия Мухиддинова
Cоискатель кафедры узбекской классической литературы Самаркандского государственного университета им. Алишера Навои.
Adres: Самаркандский Государственный университет, 100104, г. Самарканд, Университетский бульвар, 15. Республика  Узбекистан.

E-posta: manaviyat@samdu.uz, nazmiyamuhiddinova@mail.ru


Alındığı Tarih/Received 22.01. 2011

 

.


 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta