Konuk

Ana Sayfa |  Hakkımızda |   Yayın Kurulu |  Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim

Giriş


 

Eski Türkçe Hapakslar
UÇAR, Erdem  

MTAD 2012,9(1):73-100; DOI: 10.1501/MTAD.9.2012.1.5
E-yayın Tarihi: 26 Nisan 2008
Makale (PDF 494 KB)

 

 

 

Hapaxes in Old Turkish
UÇAR, Erdem  
JMTS 2011,8(1):73-100; DOI: 10.1501/MTAD.9.2012.1.5
Published online: 24 April 2012
Article (PDF 494 KB)

 


 

ÖZET
Eski Türkçe metinlerdeki hapakslar şimdiye kadar müstakil bir çalışmada incelenmemiştir. Çalışmamızda Eski Türkçe sözlükler taranarak hapakslar listelenmiştir. Toplam 569 hapaks tespit edilmiş, 69 tanesinin esasında hapaks olmadıkları ispat edilip 28 tanesinin okunuşları düzeltilmiştir.

ANAHTAR SÖZCÜKLER
Eski Türkçe, Türk Runik Harfli Metinler, “Uygur” metinleri, Hapaks.


ABSTRACT
Hapax legomena in Old Turkish texts weren’t researched in a monographic work yet. In this paper, the corpus of dictionaries in Old Turkish was scanned and hapax legomena in Old Turkish texts were listed. 569 hapax legomena were detected in total, 69 out of them were fundamentally proved as non hapax legomena and transcription of 28 out of them was corrected.

KEY WORDS
Old Turkish, Turkish Runic Texts, “Uighur” texts, Hapax Legomenon.

KAYNAKLAR / BIBLIOGRAPHY

ARAT R. R. (1991) Eski Türk Şiiri, III. Baskı, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
ATA A. (2010) “Hapax in Rylands Manuscript Interlinear Translation of Koran into Turkic”, International Journal of Central Asian Studies, Vol. 14: 1–12.
BUSSMANN H. (1998). Routledge Dictionary of Language and Linguistic, Translated and Edited By Gregory TRAUTH and Kertsin KAZZAZI, London and New York: Routledge.
CLAUSON Sir G. (1972) An Etymological Dictionary of Pre–Thirteenth Century Turkish, Oxford: Oxford University Press.
CLAUSON Sir G. (1976) “Tonyukuk Abidesi Hakkında Bazı Notlar”, Çev. İnci ENGINÜN, Türkiyat Mecmuası, S. 18, 1973–1975: 141–148.
ERDAL M. (1991) Old Turkic Word Formation, A Functional Approach to the Lexicon, Vol. I–II, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.
ERDAL M. (2004) A Grammar of Old Turkic: Leiden–Boston: E. J. Brill.
GILES A. H. (1964) A Chinese–English Dictionary. Vol. I–II, Second Edition, Revised&Enlarged, Shanghai–London 1912: Paragon Book Reprint Corp. New York.
JOHANSON L. (1994) “Funktion, Kompetenz und Etymon: Bemerkungen zu einer ost–alttürkischen Wortbildungslehre”, Central Asiatic Journal, Vol. 38/2: 160–178.
KARAGÖZ İ. (2011) “Kutadgu Bilig’in Sözvarlığındaki (Bazı) Hapax Legomenon (Tek Kullanımlık)lar”, Doğumunun 990. Yılında Yusuf Has Hacib ve Eseri Kutadgu Bilig Bildirileri (26–27 Ekim 2009), Haz. Musa DUMAN, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları: 267–273.
KAYA C. (1994) Uygurca Altun Yaruk, Giriş, Metin ve Dizin, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
MOLNÁR Á. (1980) ‘An Agricultural Term in an Old Uighur Description of Hell’, Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, Tom. XXXIV/1–3: 163–170.
NADELYAEV V. M., D. M. NASILOV, E. R. TENIŞEV, A. M. ŞÇERBAK (1969) Drevnetyurkskiy Slovar’, Leningrad: Akademiya Nauk SSSR. Institut Yazıkoznaniya.
ÖLMEZ M. (1998) “Eski Türkçenin Sözlükleri”, Kebikeç, S. 6: 119–123.
ÖLMEZ M., K. RÖHRBORN (2001) Die Alttürkische Xuanzang–Biographi III, nach der Handschrift von Paris, Peking und St. Petersburg sowie nach dem Transkript von Annemarie von Gabain, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.
RÖHRBORN K. (1977–1998) Uigurisches Wörterbuch, Sprachmaterial der Vorislamischen Türkischen Texte aus Zentralasien, Lieferung 1–6, Wiesbaden: Franz Steiner Verlag.
RÖHRBORN K. (1991) Die Alttürkische Xuanzang–Biographi VII, nach der Handschrift von Leningrad, Paris und Peking sowie nach dem Transkript von Annemarie von Gabain, Hrsg. Übersetzt und Kommentiert, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.
RÖHRBORN K. (1996) Die Alttürkische Xuanzang–Biographi VIII, nach der Handschrift von Leningrad, Paris und Peking Sowie Nach Dem Transkript Von Annemarie von Gabain, Hrsg. Übersetzt und Kommentiert, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.
RÖHRBORN K. (2010) Uigurisches Wörterbuch, Sprachmaterial der Vorislamischen Türkischen Texte aus Zentralasien. Neubearbeitung, I. Verben, Band 1: ab– – äzüglä–, Stuttgart: Franz Steiner Verlag.
SERTKAYA O. F. (2011) “Eski Türkçe’de ‘Mızrak’ Anlamına Gelen Kelime [Süng(ü)g] mü, Yoksa Süng(ü)~Süngü mü Okunmalı?”, Orhon Yazıtlarının Bulunuşundan 120 Yıl Sonra Türklük Bilimi ve 21. Yüzyıl Konulu 3. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, C. II, Ankara: 721–725.
SHIMIN G., H.–J. KLIMKEIT (1988) Das Zusammentreffen mit Maitreya, die ersten fünf Kapitel der Hami–Version der Maitrisimit, in Zusammenarbeit Mit Helmut Eimer und Jens Peter Laut Herausgegeben, Übersetzt und Kommentiert, Band 1–2. Wiesbaden: Asiatische Forschungen.
TEKIN T. (2004). Irk Bitig, Eski Uygurca Fal Kitabı, Ankara: Öncü Kitap.
TEZCAN S. (1975) Eski Uygurca Hsüan–Tsang Biyografisi, X. Bölüm, Ankara. (Yayınlanmamış Doçentlik Tezi)
TIETZE A. (1995) “Der Türkeitürkische Wortschatz”, Archivum Ottomanicum, Vol. 14: 5–37.
TRASK R. L. (2000) The Dictionary of Historical and Comparative Linguistics, Edinburgh: Edinburgh University Press.
WILKENS J. (2007) Das Buch von der Sündentilgung, Edition des alttürkisch–buddhistischen Kšanti Kılguluk Nom Bitig, Turnhout (Belgien), Berliner Turfantexte: 25.
YILDIZ H. (2011) “Yakutçayla Tanıklanabilen Hapax Legomenon’lar”, International Journal of Central Asian Studies, Vol. 15: 21–42.
ZIEME P. (1975) “Ein uigurischer Ernstegen”, Altorientalische Forschungen III: 109–143.

 

Yazışma / Correspondence:

Erdem UÇAR,
Gediz Üniversitesi Fen–Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Seyrek Beldesi, Menemen/İzmir 35665
Telefon: +90 (232) 355 00 00/2409, Belgegeçer: +90 (232) 425 68 13
E-Posta: erdem.ucar@gediz.edu.tr

Alındığı Tarih/Received February 25 2012

 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta