Konuk

Ana Sayfa |  Hakkımızda |   Yayın Kurulu |  Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim

Giriş


Bir Göçün Romanı: Gözüm Yaşı Tuna Selidir Şimdi
DEMİRYÜREK, Meral  
MTAD 2010,7(4):124-146; DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.4.65
E-yayın Tarihi: 22 Şubat 2011
Makale (PDF 501 KB)


 

Novel of a Migration: My Tear is Danube Torrent Now (Gözüm Yaşı Tuna Selidir Şimdi)
DEMİRYÜREK, Meral
JMTS 2010,7(4):124-146; DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.4.65
Published online: 22 February 2011
Article (PDF 501 KB) 

ÖZET

Selma Fındıklı çağdaş Türk edebiyatında roman, öykü ve oyun yazarıdır. Dramaturg olarak TRT’de görev yapmasının yanı sıra 1983’ten bu yana çok sayıda oyun kaleme almış, ayrıca 1994 yılında öykü ve roman yazmaya başlamıştır. Yazarın ikinci romanı olan Gözüm Yaşı Tuna Selidir Şimdi 1997 yılında yayımlanmıştır. Eserde Balkanlar’dan Anadolu’ya göç olgusu tarihî bir doku içinde işlenmekte ve roman Rumeli’de yaşayan Osmanlı Türk toplumunun yaşadığı sıkıntılar, alışıp kök saldığı topraklardan zorunlu bir biçimde ayrılma ve kendi ülkesinde yabancılık hissetme duygusu etrafında şekillenmektedir. Makalede Selma Fındıklı’nın “Gözüm Yaşı Tuna Selidir Şimdi” romanını bir bütün olarak yapısal açıdan tahlili ve ve metni algılamada önemli bir fonksiyon üstlenen dil ve anlatım özelliklerininin tespiti amaçlanmıştır..

ANAHTAR KELİMELER

Selma Fındıklı, Gözüm Yaşı Tuna Selidir Şimdi, göç, Balkan Türkleri, Saraybosna, Bursa.

 
 

ABSTRACT                      

The novel entitled “Gözum Yaşı Tuna Selidir Şimdi” was published in 1997 by Selma Findikli, who is one of the contemporary Turkish novelists. The novel focuses on the immigration of Balkan Turks in the second part of the nineteenth century. Therefore, the emigration from Balkans to Anatolia is described with the aspect of the late Ottoman period in the novel. Ottoman subjet of Turkish origin have many problems because of the retreat of the Ottoman Empire from Balkans. They feel lonely and abandoned in their homes. Since they don’t have any choice, they decide to emigrate to the Turkey, Anatolian vilayets of empire. Firstly, Firuz, who is the most important character and with his family emigrate to İstanbul, but they can’t adapt to its negative conditions and go to city of Bursa. Although they faced many cultural and economic problems in this city, the family adapted to their new lives except Firuz and his daughter, Fatma. Fatma’s son Murat couldn’t come with them. Especially, Firuz always feels homesick missed his natal city Sarajevo and Murat. Firuz died 35 years after the immigration; his last words were about the Balkans and his grandchild. The aim of this study is to analyse the novel and to show the characteristics of the first person narrator. In addition, the narrative style of Selma Findikli will be studied.

KEY WORDS

Selma Findikli, Gözüm Yaşı Tuna Selidir Şimdi, migration, Balkan Turks, Bursa, Sarajevo.

KAYNAKLAR / BIBLIOGRAPHY

ABBOTT H. Porter (2009) The Cambridge Introduction to Narrative, United Kingdom:Cambridge Press.

ABRAMS M.H. (1999) A Glossary of Literary Terms, USA: Heinle& Heinle.

AKTAŞ Şerif (1984) Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş, Ankara: Birlik Yayınları.

AKTAŞ Şerif (2008) Anlatım ve Anlatım Türleri Üzerine, Ahmet B. Ercilasun Armağanı, Ankara, s. 444-458.

AYTAÇ Gürsel (2009) Edebiyatta Göç, XVI. Uluslararası KIBATEK Edebiyat Sempozyumu (Kültür ve Edebiyatta Göç ve Göçmenlik), 4-8 Mayıs 2009, Ankara, s.23-28.

AYTÜR Ünal (2009) Henry James ve Roman Sanatı, İstanbul: YKY.

CHATMAN Seymour (2008) Öykü ve Söylem Filmde ve Kurmacada Anlatı Yapısı, Çev. Özgür YAREN, Ankara: De Ki.

CHILDS Peter, FOWLER Roger (2006) The Routledge Dictionary of Literary Terms, London: Routledge.

CUDDON J. A. (1998) Literary Terms and Literary Theory, England: Penguin.

ÇETİŞLİ İsmail (2004) Metin Tahlillerine Giriş /2 (Hikâye-Roman-Tiyatro), Ankara: Akçağ Yayınevi.

DOĞAN Abide (2002) Türk Romanında Balkan Türkleri, Köprü (Makedonya), Yıl 2, Sayı 6, s. 24-30.

DIYANNI Robert (1986) Literature, New York: Random House.

FINDIKLI Selma (1997) Gözüm Yaşı Tuna Selidir Şimdi, 1. Baskı, İstanbul: Sel Yayıncılık.

GILLESPIE Sheena, FONSECA Terezinha, SANGER Carol A. (2001) Literature, USA: Allyn and Bacon.

GRAY Martin (1992) A Dictionary of Literary Terms, Essex: Longman.

HAWTHORN Jeremy (1998) Studying The Novel, United Kingdom: Hodder Arnold.

http://www.remzi.com.tr; (ET: 10.3.2010).

http://www.sparknotes.com (ET: 26.3.2010).

KURTİŞOĞLU Belma, BEŞİROĞLU Şehvar, KOVANLIKAYA Çağlayan, Boşnak Kültürel Kimliğinin Simgeleri: Akordeon ve Gusla, İTÜ Sosyal Bilimler Dergisi, itüdergisi/b sosyal bilimler, c. 5, S. 2, İstanbul 2008; http://itudergi.itu.edu.tr (erişim tarihi: 22.4.2010)

MARTIN Alex - Robert HILL (1996) Modern Novels, United Kingdom: Prentice- Hall.

ÖZDEMİR Emin (1990) Örnekli Açıklamalı Edebiyat Bilgileri Sözlüğü, İstanbul: Remzi Kitabevi.

STEVICK Philip (2004) Roman Teorisi, Çev. Sevim KANTARCIOĞLU, Ankara: Akçağ.

TEKİN Mehmet (2004) Roman Sanatı I (Romanın Unsurları), İstanbul: Dergâh Yayınları.

.

Yazışma / Correspondence:

Meral DEMİRYÜREK

Yrd.Doç.Dr., Lefke Avrupa Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Lefke/KKTC

E-posta: medemiyurek@eul.edu.tr; meraldemiryurek@gmail.com

Alındığı Tarih/Received Haziran/June 10 2010


 

.

.


 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF &Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta